Konfigurace nastavení serveru SQL Server

Pokud aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
nainstalujete s databází serveru SQL, měli byste si být vědomi toho, že existují specifické požadavky na konfiguraci SQL serveru.
Před vytvořením databáze doporučuje společnost Symantec instalovat novou instanci SQL serveru, která vyhovuje požadavkům na instalaci a konfiguraci společnosti Symantec. Databázi můžete také instalovat do již existující instance, ale tato instance musí být správně nakonfigurována, jinak se instalace databáze nezdaří. Například, pokud zvolíte ověřování SQL s rozlišováním malých a velkých písmen, instalace se nezdaří.
Pokud chcete zajistit co největší bezpečnost komunikace se vzdáleným serverem SQL Server, umístěte oba servery do stejné bezpečné podsítě.
Požadovaná konfigurace nastavení SQL Server
Konfigurace nastavení
Požadavky na instalaci
Název instance
Nepoužívejte výchozí název instance. Vytvořte název, jako například SEPM.
Když instalujete aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
, standardně se v instanci systému SQL Server vytvoří databáze s názvem Sem5. Výchozí název je podporován, ale může být matoucí v případě, že na jeden počítač instalujete více instancí.
Konfigurace ověření
Kombinovaný režim nebo režim ověřování systému Windows
Heslo pro účet sa
Nastavte heslo při nastavení ověření na Kombinovaný režim.
Povolený protokol
TCP/IP
adresy IP protokolu TCP/IP
Povolte IP1 a IP2
Čísla portů TCP/IP pro IP1, IP2 a IPALL
Nastavte Dynamické porty TCP na prázdnou hodnotu a zadejte číslo portu TCP. Výchozí číslo portu je obvykle 1433. Tento port zadejte při vytváření databáze.
Databáze aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
nepodporuje dynamické porty.
Vzdálená připojení
Musí být povoleno. Musí být také stanoven protokol TCP/IP.
Pokud je databáze umístěna na vzdáleném serveru, je také nutné nainstalovat komponenty klienta systému SQL Server v počítači se spuštěnou aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
. Komponenty klienta systému SQL Server zahrnují soubor
BCP.EXE
. Číslo verze komponent klienta serveru SQL by mělo být stejné jako číslo verze serveru SQL, který používáte. Pokyny k instalaci najdete v dokumentaci k serveru SQL.
Během konfigurace databáze
Symantec Endpoint Protection Manager
v rámci instalace zvolíte a zadáte různé hodnoty databáze. Při konfiguraci databáze je třeba činit informovaná rozhodnutí.
Následující tabulka zobrazí nastavení, která je před zahájením instalace třeba znát.
Nastavení databáze SQL Server
Nastavení
Výchozí
Popis
Název serveru
název místního hostitele
Název počítače, na kterém běží aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Složka s daty databáze
SEPM_Install
\data
Složka, do které aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
umístí datové soubory, včetně záloh, replikací a jiných souborů aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
. Pokud tato složka neexistuje, instalační program ji vytvoří.
Výchozí hodnota pro
SEPM_Install
je C:\Program Files (x86)\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
.
V případě 32bitových systémů (pouze verze 12.1.x) to je složka C:\Program Files\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Heslo šifrování
Žádné
Heslo šifrující komunikaci mezi aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
a klienty. Heslo může obsahovat 6 – 32 alfanumerických znaků a je povinné.
Heslo si zapište a bezpečně uložte. Po vytvoření databáze nelze heslo měnit ani získat. Toto heslo musíte také zadat pro účely zotavení po havárii, pokud nemáte záložní databázi, kterou lze obnovit.
Databázový server
název místního hostitele
Název počítače, na kterém je nainstalován server SQL, a volitelný název instance. Pokud byl databázový server nainstalován s výchozí instancí, která není názvem, zadejte buď
název hostitele
nebo hostitele
Adresa IP
. Pokud byl databázový server nainstalován s pojmenovanou instancí, zadejte buď
název hostitele
\
název_instance
nebo
Adresa IP
\
název_instance
. Použití
název hostitele
je možné pouze v případě, že je řádně nakonfigurována služba DNS.
Pokud provádíte instalaci na vzdálený databázový server, musíte nejdříve nainstalovat součásti klienta systému SQL Server v počítači, kde je spuštěna aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Port serveru SQL
1433
Port používaný k odesílání a přijímání komunikace se systémem SQL Server.
Použití portu 0 není podporováno. Port 0 značí náhodný, vyjednaný port.
Název databáze
sem5
Název vytvořené databáze
Jméno uživatele databáze
sem5
Název vytvořeného uživatelského účtu databáze Uživatelský účet má standardní funkci s přístupem pro čtení a zápis. Název může být kombinací alfanumerických hodnot a zvláštních znaků
~ # % _ + = | : .
. Zvláštní znaky
` ! @ ' $ ^ & * ( ) - { } [ ] " \ / < ; > , ?
nejsou povoleny. Současně nejsou povoleny následující názvy: sysadmin, server admin, setupadmin, securityadmin, processadmin, dbcreator, diskadmin, bulkadmin.
Heslo databáze
Žádné
Heslo náležící k účtu uživatele databáze. Název může být kombinací alfanumerických hodnot a zvláštních znaků
~ # % _ + = | : . /
. Zvláštní znaky
! @ * ( ) { } [ ] ; , ?
nejsou povoleny.
Složka nativního klienta SQL Server
SQL Server 2005 (12.1.x):
Instalační adresář
\90\Tools\Binn
SQL Server 2008:
Instalační adresář
\100\Tools\Binn
SQL Server 2012:
Instalační adresář
\110\Tools\Binn
SQL Server 2014 / 2016 / 2017 / 2019:
Instalační adresář
\Client SDK\ODBC\110\Tools\Binn
Umístění místního adresáře nativního klienta SQL, který obsahuje aplikaci bcp.exe.
Uvedené instalační cesty jsou výchozí cesty serveru Microsoft SQL Server.
Instalační adresář
označuje jednotku a adresář, ve kterém je umístěna instalace serveru Microsoft SQL Server.
Chcete-li nainstalovat nativního klienta SQL Server, prostudujte si stránku Microsoft TechNet odpovídající vaší verzi SQL Server:
Uživatelské jméno serveru
Žádné
Název účtu správce databáze, obvykle se jedná o řetězec „sa“.
Heslo serveru
Žádné
Heslo náležící k účtu správce databázového serveru, obvykle se jedná o řetězec „sa“.
Složka s daty databáze
Automatické zjištění po kliknutí na tlačítko
Výchozí
.
SQL Server 2005 (12.1.x):
Instalační adresář
\MSSQL.1\MSSQL\Data
SQL Server 2008:
Instalační adresář
\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2008 R2:
Instalační adresář
\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2012:
Instalační adresář
\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2014:
Instalační adresář
\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2016:
Instalační adresář
\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2017:
Instalační adresář
\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2019:
Instalační adresář
\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
Umístění složky s daty databáze SQL Server. Pokud provádíte instalaci na vzdálený server, musí se označení svazku shodovat s označením svazku vzdáleného serveru.
Uvedené instalační cesty jsou výchozí cesty serveru Microsoft SQL Server.
 • Pokud provádíte instalaci do pojmenované instance serveru SQL Server 2005, bude název instance připojen za MSSQL tečkou a číselným identifikátorem. Například \MSSQL.
  n
  \MSSQL\Data
 • Pokud provádíte instalaci do pojmenované instance serveru SQL Server 2008, bude název instance připojen za MSSQL10. Například \MSSQL10.
  název instance
  \MSSQL\Data
 • Pokud provádíte instalaci do pojmenované instance serveru SQL Server 2008 R2, bude název instance připojen za MSSQL10_50. Například \MSSQL10_50.
  název instance
  \MSSQL\Data
 • Pokud provádíte instalaci do pojmenované instance serveru SQL Server 2012, bude název instance připojen za MSSQL11. Například \MSSQL11.
  název instance
  \MSSQL\Data
 • Pokud provádíte instalaci do pojmenované instance serveru SQL Server 2014, bude název instance připojen za MSSQL12. Například \MSSQL12.
  název instance
  \MSSQL\Data
 • Pokud provádíte instalaci do pojmenované instance serveru SQL Server 2016, bude název instance připojen za výraz MSSQL13. Například \MSSQL13.
  název instance
  \MSSQL\Data
 • Pokud provádíte instalaci do pojmenované instance serveru SQL Server 2017, bude název instance připojen za výraz MSSQL14. Například \MSSQL12.
  název instance
  \MSSQL\Data
 • Pokud provádíte instalaci do pojmenované instance serveru SQL Server 2019, bude název instance připojen za výraz MSSQL15. Například \MSSQL13.
  název instance
  \MSSQL\Data
Pokud byl zadán správný název databázového serveru a název instance, po kliknutí na tlačítko
Výchozí
se zobrazí platná instalační složka. Pokud se po kliknutí na tlačítko
Výchozí
platná instalační složka nezobrazí, vytvoření databáze se nezdařilo.