Způsob fungování brány firewall

Brána firewall slouží k následujícímu:
 • Zabraňuje všem neoprávněným uživatelům v přístupu k počítačům a sítím ve vaší společnosti připojeným k Internetu
 • Sleduje komunikaci mezi počítačem a ostatními počítači na Internetu
 • Vytváří štít, který povoluje nebo blokuje pokusy o přístup k informacím v počítači
 • Varuje vás, pokud dojde k pokusům o připojení z jiných počítačů
 • Upozorňuje vás na pokusy o připojení od aplikací ve vašem počítači, které se připojují k jiným počítačům
Brána firewall kontroluje datové pakety, které se šíří po Internetu. Paket je diskrétní jednotka dat, která je součástí informačního toku mezi dvěma počítači. Pakety se v místě doručení opět sestavují, aby působily jako nepřerušovaný proud dat.
Pakety obsahují následující informace o datech:
 • Výchozí počítač
 • Určený příjemce nebo více příjemců
 • způsobu zpracování datového paketu,
 • portech, které pakety přijímají.
  Porty jsou kanály, které rozdělují proud dat, který přichází z Internetu. Aplikace, které běží na počítači, u těchto portů naslouchají. Aplikace přijímají data, která jsou odeslána na porty.
Síťové útoky využívají slabých míst u zranitelných aplikací. Útočníci používají tato slabá místa, aby na porty odesílali pakety obsahující nebezpečný programový kód. Pokud zranitelné aplikace na portech naslouchají, nebezpečný kód umožní útočníkům získat přístup do počítače.