Přepínání klienta systému Windows mezi uživatelským a počítačovým režimem

Klienty systému Windows přidávejte pro uživatelský či počítačový režim podle toho, jak chcete používat zásady pro klienty ve skupinách. Pro uživatele nebo počítače přidané do skupiny se použijí zásady přiřazené skupině.
Když přidáváte klienta, standardně se nastaví na počítačový režim, který má přednost před uživatelským režimem. Společnost Symantec doporučuje využívat počítačový režim. Klienti systému Linux a Mac se instalují pouze v počítačovém režimu.
Režim
Popis
Režim počítače
Klientské počítače obdrží zásady ze skupiny, do které patří počítač. Klient chrání počítač se stejnými zásadami bez ohledu na to, který klient je k počítači přihlášen. Zásada se řídí skupinou, ve které je počítač. Výchozím nastavením je režim počítače. Mnoho organizací konfiguruje většinu klientů v počítačovém režimu. V závislosti na prostředí sítě můžete nastavit některé klienty se zvláštními požadavky v uživatelských režimech.
Nelze přepínat z uživatelského režimu na počítačový režim, pokud je již název počítače v jiné skupině. Přepnutí do počítačového režimu odstraní uživatelské jméno klienta ze skupiny a přidá název počítače klienta do skupiny.
Klienti, které přidáte v počítačovém režimu, mohou být povoleni jako nespravované detektory a používáni ke zjišťování neoprávněných zařízení.
Režim uživatele
Klientské počítače obdrží zásady ze skupiny, do které patří uživatel. Zásady se mění podle toho, kdo je na klientovi přihlášen jako uživatel. Zásada se řídí uživatelem.
Pokud importujete svoji stávající strukturu skupiny do produktu
Symantec Endpoint Protection Manager
z adresářových serverů LDAP nebo Microsoft Active Directory za účelem organizace klientů podle uživatelů, použijte uživatelský režim.
Nelze přepínat z počítačového na uživatelský režim, pokud jsou přihlašovací jméno uživatele a název počítače již v nějaké skupině. Přepnutí do uživatelského režimu odstraní název počítače klienta ze skupiny. Poté je přidáno jméno uživatele klienta do skupiny.
Při zavádění instalačního balíčku klienta určíte skupinu, do které klient patří. Klienty je možné nakonfigurovat na spouštění buď v uživatelském nebo počítačovém režimu. Pokud je klient později odstraněn nebo odpojen a poté znovu přidán a připojen, vrátí se do původní skupiny. Nicméně, klienta můžete konfigurovat tak, aby zůstal ve skupině, do níž byl naposledy přesunut v uživatelském nebo počítačovém režimu. Nový uživatel se například může přihlásit ke klientovi, který je konfigurován v uživatelském režimu. Klient pak zůstane ve skupině, v níž byl předchozí uživatel.
Tato nastavení lze konfigurovat klepnutím na možnosti
Klienti
>
Zásady
a poté
Nastavení komunikace
.
  1. Přepnutí klienta systému Windows mezi uživatelským a počítačovým režimem
  2. V konzoli klikněte na možnost
    Klienti
    .
  3. Na stránce
    Klienti
    v části
    Klienti
    vyberte skupinu, ve které se uživatel nebo počítač nachází.
  4. Na kartě
    Klienti
    klepněte pravým tlačítkem na počítač nebo název uživatele v tabulce a vyberte možnost
    Přepnout do režimu počítače
    nebo
    Přepnout do režimu uživatele
    .
    Tento režim je přepínací nastavení, proto je zobrazena vždy jedna, nebo druhá možnost. Informace v tabulce se změní, aby odrážely nová nastavení.