Jaké příkazy je možné spouštět v klientských počítačích?

Pomocí konzoly můžete spouštět příkazy vzdáleně v jednotlivých klientech či celé skupině.
Chcete-li zobrazit výsledky jakéhokoli příkazu, klikněte na stránce
Monitory
na možnost
Protokoly
>
Stav příkazu
. Některé z příkazů lze také provádět z rozevíracího seznamu
Typu
.
Správci systému a správci domény mohou spouštět tyto příkazy automaticky. Pro omezené správce povolujete nebo zakazujete přístup ke každému příkazu jednotlivě.
Příkazy, které je možné spouštět na klientských počítačích
Příkazy
Popis
Analyzovat
(odebráno ve verzi 14.3)
Ve starších verzích příkaz
Analyzovat
zobrazil průběh všech žádostí o analýzu, které jste odeslali z cloudové konzole do systému pro analýzu obsahu (CAS).
Zrušit prověřování Důkaz ohrožení
Spustí nebo zruší prověřování, které používáte pro vzdálené sledování a správu třetích stran.
Prověřování
Spustí v klientských počítačích prověřování na požádání.
Pokud spustíte příkaz prověřování a vyberete možnost
Vlastní
, prověřování bude používat nastavení nakonfigurované na stránce
Prověřování definovaná správcem
. Příkaz používá nastavení zásad antivirové a antispywarové ochrany, které platí pro vybrané klientské počítače.
Na klientských počítačích Mac lze spustit pouze vlastní prověřování.
Aktualizovat obsah
Aktualizuje obsah na klientských počítačích zahájením relace aktualizace LiveUpdate na klientovi. Klienti získají nejnovější obsah ze serveru služby Symantec LiveUpdate.
Aktualizovat obsah a prověřit
Aktualizuje obsah zahájením relace aktualizace LiveUpdate a spustí na klientských počítačích prověření na požádání.
Spustit analýzu Power Eraser
Spustí analýzu Power Eraser na vybraných počítačích. Nástroj Power Eraser je obvykle vhodné spouštět jen v jediném počítači nebo v malém počtu počítačů. Nástroj Power Eraser je vhodné používat jen v případě, že počítače vykazují nestabilitu nebo se trvale potýkají s problémy. Na rozdíl od jiných typů prověřování nástroj Power Eraser automaticky neodstraní žádné potenciální hrozby. Je nutné zkontrolovat zjištěná rizika v protokolech a určit, která je nutné odstranit a která lze ponechat.
Klientské počítače se systémem Mac a Linux tento příkaz nezpracují.
Restartovat klientské počítače
Restartuje klientské počítače.
Uživatelé přihlášení ke klientovi budou před restartem varováni na základě možností nakonfigurovaných správcem pro daného klienta. Možnosti restartování klienta můžete nastavit na stránce
Obecné nastavení
.
Tyto možnosti platí jen pro klientské počítače Windows. Klientské počítače se systémem Mac vždy provádí tvrdý restart. Klientské počítače se systémem Linux tento příkaz ignorují.
Restartování klienta se systémem Windows je možné zabránit. Přidáním klíče registru v klientovi můžete zabránit jeho restartování i v případě, že správce vyšle příkaz k restartování.
Povolit funkci Auto-Protect
Povoluje funkci Auto-Protect pro souborový systém na klientských počítačích.
Funkce Auto-Protect pro systém souborů je ve výchozím nastavení povolena. Společnost Symantec doporučuje vždy ponechat funkci automatické ochrany povolenou. Nastavení můžete uzamknout tak, aby uživatelé klientských počítačů nemohli funkci Auto-Protect zakázat.
Pokud je funkce automatické ochrany pro e-mail zakázaná, můžete ji povolit v zásadách ochrany proti virům a spywaru.
Povolit ochranu před síťovými hrozbami
a
Zakázat ochranu před síťovými hrozbami
Povoluje a zakazuje bránu firewall a povoluje prevenci narušení v klientských počítačích.
Klientské počítače se systémem Linux tento příkaz nezpracují.
Povolit funkci Download Insight
Zakázat funkci Download Insight
Povolí nebo zakáže funkci Download Insight v klientských počítačích.
Klientské počítače se systémem Mac a Linux tento příkaz nezpracují.
Odstranit z karantény
Odstraní všechny soubory z karantény. Tento příkaz se zobrazí pouze v rozevíracím seznamu
Rizikový protokol
>
Akce
.
Shromáždit seznam neopakovatelných identifikátorů souboru
Pro vybrané klienty vytvoří seznam neopakovatelných identifikátorů souboru, který nelze upravovat. Vytvořený seznam neopakovatelných identifikátorů souboru se zobrazí na kartě
Zásady
v části
Součásti zásad
>
Seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru
. Zpravidla byste měli tento příkaz spouštět v jednom počítači nebo malé skupině počítačů. Pokud vyberete více počítačů, vytvoří příkaz samostatný seznam pro každý počítač.
Klientské počítače se systémem Mac a Linux tento příkaz nezpracují.
Umístit klienty do karantény
Odebrat klienty z karantény
Umožňuje přidávat klienty do karantény nebo je z ní odebírat. Tyto příkazy jsou k dispozici pouze v případě, že povolíte možnost Klamavé chování.
Odeslat protokoly společnosti Symantec
Shromažďuje informace o klientském počítači se systémem Windows, u kterého dojde k chybě nebo který vykazuje neobvyklé chování. Tento příkaz spustíte, poté co zavoláte na technickou podporu, jejíž pracovníci vás požádají o ID události klienta, u kterého došlo k chybě.
Chcete-li zjistit ID události, klikněte na možnost
Monitory
>
Stav příkazu
>
Podrobnosti
.
Tento příkaz by se neměl používat v případě, že společnost uplatňuje omezující zásady ochrany dat.