Zobrazit karanténu

Toto okno slouží ke správě souborů umístěných v karanténě.
Jazyk operačního systému, v němž klient pracuje, nemusí být schopný interpretovat některé znaky v názvech rizik. Nedokáže-li operační systém interpretovat některé znaky, tyto znaky se v oznámeních zobrazí jako otazníky. Například názvy rizik ve formátu Unicode mohou obsahovat dvoubajtové znaky. V počítačích, na nichž běží klient v anglickém operačním systému, se tyto znaky zobrazí jako otazníky.
Možnosti karantény
Možnost
Definice
Obnovit
Obnoví soubor do původního umístění a odstraní jej z karantény. Soubor umístěný v karanténě můžete obnovit, pokud se domníváte, že se jedná o falešný poplach a soubor byl do karantény umístěn nesprávně. Vyčištěný soubor občas nelze vrátit do původního umístění. E-mail může být například zbaven infikované přílohy a ta může být umístěna do karantény. Je nutné uvolnit soubor a zadat umístění.
Odstranění
Odstraní soubory z karantény. Ve výchozím nastavení se soubory v karanténě automaticky odstraňují po 30 dnech, ale váš správce může nakonfigurovat jinou dobu.
Znovu prověřit vše
Znovu prověří soubory v karanténě a určí, zda mohou být vyčištěny, opraveny a obnoveny. Po aktualizaci definic v klientovi klient také znovu prověří soubory.
Exportovat
Exportuje seznam souborů do tabulky nebo databáze pro účely analýzy.
Přidat
Přesune soubor do karantény, takže když soubor obsahuje vir nebo hrozbu, nemůže infikovat počítač. Když prověřování zjistí hrozbu, počítač nemusí být schopen provést předdefinované akce, když k tomuto zjištění dojde. Tyto předdefinované akce mohou zahrnovat čištění souboru nebo umístění souboru do karantény. Pokud přednastavenou akci nelze provést, klient tuto událost zaprotokoluje. Soubor můžete ručně importovat do karantény pomocí klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection
. Také můžete použít záznam v protokolu rizik nebo protokolu prověřování k pozdějšímu přesunutí souboru do karantény.
Odeslat
Potenciálně infikovanou položku můžete odeslat z karantény do systému Symantec Security Response k analýze k ověření, že není infikována. Středisko Symantec Security Response tato data použije také k zajištění ochrany před novými hrozbami nebo hrozbami, které teprve vznikají.
Pokud správce tyto typy odesílání zakázal, nebude možnost odeslání k dispozici.
Možnosti čištění
Odebere položky z karantény po zadaném časovém intervalu nebo po překročení zadané velikosti složky. Také můžete nastavit, aby klient odstraňoval položky, když složka s uloženými položkami dosáhne určité velikosti. Tato konfigurace zabraňuje nahromadění souborů, které můžete zapomenout ručně odstranit z těchto částí.
Váš správce může určit parametry, dle kterých položky mohou zůstat v karanténě. Po splnění těchto parametrů budou položky z karantény vymazány automaticky.