Ustawienia komunikacji dla <nazwa_grupy>

W oknie dialogowym Ustawienia komunikacji można skonfigurować komunikację między serwerem zarządzania a klientem.
Ustawienia komunikacji między serwerem zarządzania a klientem
Opcja
Opis
Włącz komunikację między klientami a serwerem zarządzania
Zapewnia utrzymanie połączenia serwera zarządzania i komputerów klienckich w tej lokalizacji, nawet w razie wyłączenia połączenia dla grupy.
Opcja ta jest wyświetlana, jeśli dla lokalizacji nie zaznaczono opcji
Użyj ustawień komunikacji grupy
.
Lista serwerów zarządzania
Umożliwia określenie serwerów zarządzania, z którymi mogą się łączyć klienci należący do grupy.
Na tej liście rozwijanej znajdują się serwery dodane wcześniej przez użytkownika z listy serwerów zarządzania w okienku Składniki zasady. Można stosować tylko jedną listę serwerów zarządzania naraz.
Pobieranie
Umożliwia pobranie zasad z dowolnego serwera z listy serwerów zarządzania przy użyciu jednej z następujących metod:
 • Pobierz zasady i składniki oprogramowania z serwera zarządzania
  Ustawienie specyficzne tylko dla grupy.
 • Tryb wypychania
  Klient ustanawia stałe połączenie z serwerem. Serwer natychmiast informuje klienta o zmianach swojego stanu.
 • Tryb ściągania
  Klient łączy się z serwerem w równych odstępach czasu, w zależności od ustawionej częstotliwości pulsu. Po połączeniu klient sprawdza stan serwera.
  Ze względu na stałe połączenie, tryb wypychania wymaga dużej przepustowości sieci. W większości przypadków klienci mogą pracować w trybie ściągania.
Przekaż
Zapamiętaj aplikacje uruchamiane na komputerach klienckich
Klient zbiera informacje dotyczące aplikacji uruchamianych na kliencie i wysyła te dane do serwera zarządzania.
W celu wyszukiwania i wyświetlania informacji o tych aplikacjach można użyć narzędzia kwerendy dostępnego w każdym okienku zasady.
Aby włączyć to ustawienie, należy również włączyć zapamiętywanie aplikacji w całej lokacji.
Interwał pulsu
Interwał pulsu
Częstotliwość, z jaką klient komunikuje się z serwerem i odbiera od niego ustawienia.
W każdym interwale pulsu serwer podejmuje następujące działania:
 • Aktualizuje dzienniki.
 • Aktualizuje zasadę zabezpieczeń.
 • Sprawdza stan komunikacji między klientem a serwerem.
Domyślna wartość interwału pulsu to 5 minut.
Pozwól klientom natychmiast przekazywać zdarzenia krytyczne
(Tylko system Windows) Po włączeniu tej opcji klient przekazuje zdarzenia krytyczne do serwera zarządzania natychmiastowo — bez oczekiwania na interwał pulsu. Zdarzenia krytyczne obejmują wszystkie znalezione zagrożenia (z wyjątkiem plików cookie) oraz wszystkie zdarzenia włamań. Zdarzenia zmian w systemie nie są traktowane jako krytyczne. Domyślnie ta opcja jest włączona.
Powiadomienia administratora mogą być przesyłane natychmiastowo, jeśli okres tłumienia odpowiednich powiadomień ma ustawioną wartość
Brak
.
Natychmiastowe wysyłanie zdarzeń krytycznych jest możliwe tylko w przypadku klientów korzystających z wersji 12.1.4 lub nowszej. W przypadku wcześniejszych klientów zdarzenia są wysyłane tylko w interwałach pulsu.
Tryb pobierania (wypychania lub ściągania) nie wchodzi w interakcje z tym ustawieniem.
Losowość pobierania
Włącz losowość
Umożliwia skonfigurowanie w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
losowego pobierania składników oprogramowania z domyślnego serwera zarządzania albo dostawcy aktualizacji grupy. Zazwyczaj nie trzeba zmieniać ustawień domyślnych.
Preferencje ponownego połączenia
Podczas instalowania pakietu instalacyjnego klienta należy określić grupę, w której zostanie umieszczony klient. Klienta można przenieść do innej grupy. Jeśli klient zostanie później usunięty lub rozłączony, a następnie ponownie dodany i połączony, klient wróci do oryginalnej grupy. Za pomocą tych ustawień można zachować klienta w grupie, do której został ostatnio przeniesiony.
 • Użyj ostatnio używanego ustawienia grupy klienta
  (Windows i Mac) Ustawienia należy zastosować do grupy, w której znajdował się klient przed rozłączeniem.
 • Użyj ostatnio używanego ustawienia trybu użytkownika/trybu komputera klienta
  (Tylko system Windows) Jeśli nowy użytkownik zaloguje się na komputer kliencki skonfigurowany w trybie użytkownika, klient pozostanie w grupie poprzedniego użytkownika.
Funkcja ta jest obsługiwana w grupach, ale nie w lokalizacjach.