Wybieranie typu narzędzia Power Eraser

Istnieje możliwość wybrania, czy analiza za pomocą narzędzia Power Eraser ma uwzględniać lub pomijać wykrywanie narzędzi typu rootkit. Narzędzie Power Eraser należy uruchamiać na jak najmniejszej liczbie komputerów. Jeśli analiza jest wykonywana jednocześnie na wielu komputerach, może to negatywnie wpłynąć na wydajność sieci.
Narzędzie Power Eraser należy uruchamiać tylko po wypróbowaniu innych metod usuwania wirusów. Narzędzie Power Eraser wykonuje agresywną analizę, a jej wyniki mogą zawierać fałszywe alarmy.
Komputery klienckie muszą być połączone z siecią, tak aby narzędzie Power Eraser mogło używać informacji o reputacji z usługi Symantec Insight.
Opcje narzędzia Power Eraser
Opcja
Opis
Analiza bez wykrywania narzędzi typu rootkit
Uruchamia analizę za pomocą narzędzia Power Eraser bez wykrywania narzędzi typu rootkit.
Analiza z wykrywaniem narzędzi typu rootkit (wymaga ponownego uruchomienia)
Uruchamia analizę za pomocą narzędzia Power Eraser z wykrywaniem narzędzi typu rootkit. Wykrywanie narzędzi typu rootkit polega na jeszcze bardziej szczegółowej analizie wykonywanej po wymaganym ponownym uruchomieniu komputera.
Tę opcję najczęściej wybiera się w przypadku operacji wykrywania funkcji ELAM, które wymagają analizy za pomocą narzędzia Power Eraser.
Opcja ta jest niedostępna dla administratorów z ograniczeniami, którzy nie mają uprawnień dostępu do opcji ponownego uruchamiania.
Opcje ponownego uruchamiania
Domyślnie komputer jest natychmiast ponownie uruchamiany, chyba że użytkownik opóźni ponowne uruchomienie o 30 minut. Istnieje możliwość zmiany czasu ponownego uruchamiania, ustawienia monitu wyświetlanego użytkownikom oraz wyboru typu operacji ponownego uruchamiania.
Opcje ponownego uruchamiania konfigurowane w tym miejscu dotyczą tylko analizy za pomocą narzędzia Power Eraser. W przypadku ręcznego usuwania elementów wykrytych przez narzędzie Power Eraser stosowane są opcje ponownego uruchamiania na poziomie grupy.