Preferencje: Strona główna i strona Monitory

Na karcie
Strona główna i monitory
można zmienić opcje domyślne następujących elementów.
Strona główna
i karta
Zestawienie
strony
Monitory
— opcje wyświetlania
Opcja
Opis
Zakres czasowy
Określa jednostkę czasu stosowaną w raportach wyświetlanych na
stronie głównej
oraz na stronie
Monitory
i karcie
Zestawienie
.
Wartością domyślną jest
ostatnie 12 godzin
.
Częstotliwość automatycznego odświeżania
Określa częstotliwość, z jaką automatycznie odświeżana jest
strona główna
i strona
Monitory
> karta
Zestawienie
.
Wartość domyślna to odświeżanie co 15 minut.
Powiadomienia
Określa, które powiadomienia są wliczane do liczby niepotwierdzonych powiadomień na
stronie głównej
.
Domyślnie pokazywane są wszystkie powiadomienia, bez względu na to, kto je utworzył. Po wybraniu opcji
Pokaż tylko moje powiadomienia
na
stronie głównej
będą zliczane tylko te powiadomienia, które użytkownik utworzył, ale ich nie potwierdził.
Opcja ta jest dostępna jedynie dla administratorów systemu.
Administratorzy domen i administratorzy z ograniczeniami zawsze widzą jedynie powiadomienia, które sami utworzyli, ale ich nie potwierdzili.
Wyświetlanie zestawienia operacji dot. zagrożeń
Ustala, w jaki sposób wyświetlane są dane w
Zestawieniu operacji dot. zagrożeń
na
stronie głównej
.