Ustawienia konfiguracji programu SQL Server — informacje

W razie instalacji programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
z bazą danych programu SQL Server należy spełnić specjalne wymagania dotyczące konfiguracji programu SQL Server.
Przed utworzeniem bazy danych firma Symantec zaleca zainstalowanie nowego wystąpienia serwera Microsoft SQL Server zgodnego z wymaganiami instalacyjnymi i konfiguracyjnymi oprogramowania firmy Symantec. Bazę danych można zainstalować w istniejącym wystąpieniu, ale wystąpienie to musi być poprawnie skonfigurowane, ponieważ w przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się. Na przykład w przypadku wyboru rozróżniania wielkich i małych liter przy sortowaniu bazy danych SQL instalacja nie powiedzie się.
Aby zmaksymalizować zabezpieczenia komunikacji ze zdalnym serwerem SQL Server, należy umieścić oba serwery w tej samej bezpiecznej podsieci.
Wymagane ustawienia konfiguracji programu SQL Server
Ustawienie konfiguracji
Wymaganie instalacji
Nazwa wystąpienia
Nie wolno używać nazwy domyślnej wystąpienia. Należy utworzyć nazwę taką jak SEPM.
Baza danych o nazwie Sem5 jest domyślnie tworzona w wystąpieniu programu SQL Server podczas instalowania programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Nazwa domyślna jest obsługiwana, ale w przypadku zainstalowania wielu wystąpień na jednym komputerze może dojść do pomyłek.
Konfigurowanie uwierzytelniania
Tryb mieszany lub tryb uwierzytelniania systemu Windows
Hasło sa
Podczas ustawiania uwierzytelniania w trybie mieszanym należy ustawić hasło sa.
Włączony protokół
TCP/IP
Adresy IP protokołu TCP/IP
Należy włączyć adres IP1 i adres IP2
Numery portów TCP/IP dla adresów IP1, IP2 i IPALL
Pole TCP Dynamic Ports (Dynamiczne porty TCP) należy pozostawić puste, a w polu TCP Port (Port TCP) należy określić numer portu TCP. Portem domyślnym jest zazwyczaj port 1433. Numer portu wybiera się podczas tworzenia bazy danych.
Baza danych programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
nie obsługuje portów dynamicznych.
Połączenia zdalne
Muszą być włączone. Wskazany musi być również protokół TCP/IP.
Jeśli baza danych znajduje się na serwerze zdalnym, należy także zainstalować składniki klienckie programu SQL Server na komputerze, na którym jest uruchomiony program
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Składnik klienta programu SQL Server zawiera plik
BCP.EXE
. Numer wersji składników klienta programu SQL Server powinien być taki sam jak numer wersji używanego programu SQL Server. Instrukcje instalacji zawiera dokumentacja programu SQL Server.
W fazie konfiguracji bazy danych programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
należy wybrać i wprowadzić różne wartości bazy danych. Należy rozumieć decyzje konieczne do prawidłowego skonfigurowania bazy danych.
W poniższej tabeli przedstawiono ustawienia, które mogą być wymagane przed rozpoczęciem procesu instalacji.
Ustawienia bazy danych programu SQL Server
Ustawienie
Wartość domyślna
Opis
Nazwa serwera
Nazwa hosta lokalnego
Nazwa komputera z uruchomionym programem
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Folder danych serwera
SEPM_Install
\data
Folder, w którym program
program Symantec Endpoint Protection Manager
umieszcza pliki danych, w tym kopie zapasowe, replikowane dane i inne pliki programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Jeżeli taki folder nie istnieje, zostanie utworzony przez instalatora.
Domyślna wartość dla
SEPM_Install
to C:\Program Files (x86)\Symantec\
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
W 32-bitowych systemach (tylko wersja 12.1.x) domyślna lokalizacja to C:\Program Files\Symantec\
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Hasło szyfrowania
Brak
Hasło, które służy do szyfrowania komunikacji między programem
program Symantec Endpoint Protection Manager
a klientami. Hasło może się składać z 6–32 znaków alfanumerycznych i jest wymagane.
Hasło to należy zanotować i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Po utworzeniu bazy danych hasła nie można zmienić ani przywrócić. Hasło to należy też wprowadzić w celu odzyskania systemu po awarii, jeżeli nie utworzono kopii zapasowej bazy danych, którą można przywrócić.
Serwer bazy danych
Nazwa hosta lokalnego
Nazwa komputera z zainstalowanym programem SQL Server i opcjonalna nazwa wystąpienia. Jeżeli serwer bazy danych został zainstalowany z domyślnym wystąpieniem (tj. bez nazwy), należy wprowadzić albo
nazwa hosta
lub adres IP
Adres IP
. Jeżeli serwer bazy danych został zainstalowany z nazwanym wystąpieniem, należy wprowadzić wartość
nazwa hosta
\
nazwa_wystąpienia
lub
Adres IP
\
nazwa_wystąpienia
. Użycie
nazwa hosta
działa jedynie przy prawidłowo skonfigurowanym serwerze DNS.
Jeśli baza danych tworzona jest na zdalnym serwerze bazy danych SQL, należy także zainstalować składniki klienckie programu SQL Server na serwerze, na którym jest uruchamiany program
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Port serwera SQL
1433
Port, który jest używany do wysyłania i odbierania ruchu do/z programu SQL Server.
Nie można korzystać z portu 0. Port 0 oznacza niestandardowy, wynegocjowany port.
Nazwa bazy danych
sem5
Nazwa utworzonej bazy danych.
Nazwa użytkownika bazy danych
sem5
Nazwa konta użytkownika utworzonej bazy danych. To konto użytkownika ma przypisane standardowe uprawnienia zapisu i odczytu. Nazwa może być dowolną kombinacją znaków alfanumerycznych i znaków specjalnych
~ # % _ + = | : .
. Nie są dozwolone następujące znaki:
` ! @ ' $ ^ & * ( ) - { } [ ] " \ / < ; > , ?
Nie są również dozwolone następujące nazwy: sysadmin, server admin, setupadmin, securityadmin, processadmin, dbcreator, diskadmin, bulkadmin.
Hasło bazy danych
Brak
Hasło przypisane do konta użytkownika bazy danych. Hasło może być dowolną kombinacją znaków alfanumerycznych i znaków specjalnych
~ # % _ + = | : . /
. Nie są dozwolone następujące znaki:
! @ * ( ) { } [ ] ; , ?
Folder klienta natywnego SQL Server
SQL Server 2005 (12.1.x):
Katalog instalacji
\90\Tools\Binn
SQL Server 2008:
Katalog instalacji
\100\Tools\Binn
SQL Server 2012:
Katalog instalacji
\110\Tools\Binn
SQL Server 2014/2016/2017/2019:
Katalog instalacji
\Client SDK\ODBC\110\Tools\Binn
Lokalizacja lokalnego katalogu klienta natywnego SQL, w którym znajduje się plik bcp.exe.
Pokazane ścieżki instalacji odpowiadają domyślnym ścieżkom dla serwera Microsoft SQL Server.
Katalog instalacji
oznacza dysk i katalog instalacji serwera Microsoft SQL Server.
Aby zainstalować klienta natywnego SQL Server, zajrzyj na stronę Microsoft TechNet i wyszukaj odpowiednią wersję oprogramowania SQL Server:
Nazwa użytkownika serwera
Brak
Nazwa konta administratora serwera bazy danych — zazwyczaj sa.
Hasło serwera
Brak
Hasło przypisane do konta administratora serwera bazy danych. To hasło to zwykle „sa”.
Folder danych bazy danych
Automatycznie wykrywany po kliknięciu pozycji
Domyślny
.
SQL Server 2005 (12.1.x):
Katalog instalacji
\MSSQL.1\MSSQL\Data
SQL Server 2008:
Katalog instalacji
\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2008 R2:
Katalog instalacji
\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2012:
Katalog instalacji
\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2014:
Katalog instalacji
\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2016:
Katalog instalacji
\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2017:
Katalog instalacji
\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2019:
Katalog instalacji
\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
Lokalizacja folderu danych programu SQL Server. Jeżeli instalacja przeprowadzana jest na serwerze zdalnym, identyfikator woluminu musi zgadzać się z identyfikatorem na serwerze zdalnym.
Pokazane ścieżki instalacji odpowiadają domyślnym ścieżkom dla serwera Microsoft SQL Server.
 • Jeżeli instalacja przeprowadzana jest do nazwanego wystąpienia na serwerze SQL Server 2005, nazwa wystąpienia jest dołączana do ciągu MSSQL z kropką i identyfikatorem liczbowym. Na przykład \MSSQL.
  n
  \MSSQL\Data
 • Jeżeli instalacja przeprowadzana jest do nazwanego wystąpienia na serwerze SQL Server 2008, nazwa wystąpienia jest dołączana do ciągu MSSQL10. Na przykład \MSSQL10.
  nazwa wystąpienia
  \MSSQL\Data
 • Jeżeli instalacja przeprowadzana jest do nazwanego wystąpienia na serwerze SQL Server 2008 R2, nazwa wystąpienia jest dołączana do ciągu MSSQL10_50. Na przykład \MSSQL10_50.
  nazwa wystąpienia
  \MSSQL\Data
 • Jeżeli instalacja przeprowadzana jest do nazwanego wystąpienia na serwerze SQL Server 2012, nazwa wystąpienia jest dołączana do ciągu MSSQL11. Na przykład \MSSQL11.
  nazwa wystąpienia
  \MSSQL\Data
 • Jeżeli instalacja przeprowadzana jest do nazwanego wystąpienia na serwerze SQL Server 2014, nazwa wystąpienia jest dołączana do ciągu MSSQL12. Na przykład \MSSQL12.
  nazwa wystąpienia
  \MSSQL\Data
 • Jeżeli instalacja przeprowadzana jest do nazwanego wystąpienia na serwerze SQL Server 2016, nazwa wystąpienia jest dołączana do ciągu MSSQL13. Na przykład \MSSQL13.
  nazwa wystąpienia
  \MSSQL\Data
 • W przypadku instalacji na określonej instancji na serwerze SQL 2017, nazwa instancji jest dołączona do MSSQL14. Na przykład \MSSQL12.
  nazwa wystąpienia
  \MSSQL\Data
 • W przypadku instalacji na określonej instancji na serwerze SQL 2019, nazwa instancji jest dołączona do MSSQL15. Na przykład \MSSQL13.
  nazwa wystąpienia
  \MSSQL\Data
Po kliknięciu pozycji
Domyślny
wyświetlany jest poprawny folder instalacji, o ile nazwa wystąpienia i serwer bazy danych zostały wprowadzone poprawnie. Jeżeli po kliknięciu pozycji
Domyślny
nie zostanie wyświetlony poprawny folder instalacji, utworzenie bazy danych nie powiedzie się.