Zarządzanie instalacją klienta programu Symantec Endpoint Protection

Klienta
Symantec Endpoint Protection
należy zainstalować na każdym komputerze fizycznym i wirtualnym, który ma podlegać ochronie.
Zadania instalacji komputera klienckiego
Działanie
Opis
Identyfikacja komputerów klienckich
Należy zidentyfikować komputery, na których ma zostać zainstalowane oprogramowanie klienckie. Należy sprawdzić, czy na wszystkich komputerach jest uruchomiony obsługiwany system operacyjny.
Firma Symantec zaleca zainstalowanie klienta również na komputerze serwera
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Identyfikacja grup komputerów (opcjonalnie)
Należy zidentyfikować grupy komputerów, do których mają należeć klienty. Klienty można na przykład grupować zgodnie z typem komputera, tak aby zachować zgodność z wymogami organizacji, lub zgodnie z wymaganym poziomem zabezpieczeń. Grupy można utworzyć przed instalacją oprogramowania klienckiego lub po instalacji.
Można również zaimportować istniejącą strukturę grup, na przykład strukturę usługi Active Directory.
Przygotowanie komputerów klienckich do wdrożenia i instalacji
Jeśli użytkownicy nie mają praw administracyjnych do swoich komputerów, należy zainstalować oprogramowanie klienckie zdalnie metodą zdalnej instalacji wypychanej. Zdalna instalacja wypychana wymaga wprowadzenia poświadczeń zapewniających lokalne prawa administracyjne do komputerów.
Komputery należy przygotować do zdalnego wdrożenia klienta oraz do udanej komunikacji z programem
program Symantec Endpoint Protection Manager
po instalacji.
Określenie funkcji i wdrożenie oprogramowania klienckiego
Oprogramowanie klienckie można zainstalować przy użyciu jednej z dostępnych metod. Można również wyeksportować niestandardowy pakiet klienta w celu jego późniejszego wdrożenia lub użycia z narzędziem innej firmy.
Firma Symantec zaleca, aby instalacji programów innych firm nie przeprowadzać jednocześnie z instalacją programu
Symantec Endpoint Protection
. Instalacja jakiegokolwiek programu innej firmy, która powoduje zmiany na poziomie sieci lub systemu, może powodować niepożądane skutki podczas instalacji programu
Symantec Endpoint Protection
. Jeśli to możliwe, przed instalacją programu
Symantec Endpoint Protection
należy ponownie uruchomić komputery klienckie.
Sprawdzanie stanu zabezpieczeń
Należy sprawdzić, czy instalacja klienta się powiodła oraz czy klienty komunikują się z programem
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Klienty zarządzane mogą nie być wyświetlane w konsoli, dopóki nie zostaną ponownie uruchomione.
Po instalacji należy wykonać dodatkowe czynności, aby zabezpieczyć komputery niezarządzane oraz zoptymalizować wydajność instalacji programu
Symantec Endpoint Protection
.