Eksportowanie pakietów instalacji klienta

Pakiet instalacyjny można wyeksportować, aby korzystać z opcji niedostępnych po użyciu opcji
Zapisz pakiet
w
Kreatorze wdrażania klientów
. Na przykład, konieczne może być także utworzenia niezarządzanego klienta z niestandardowymi zasadami. Może być wymagany tylko zarówno 32-bitowy lub 64-bitowy pakiet instalacyjny dla systemu Windows albo pakiety instalacyjne
DPKG
lub
RPM
dla systemu Linux.
Po wyeksportowaniu pakietu instalacyjnego klienta można go wdrożyć. Opcja
Zdalne wypychanie
w
Kreatorze wdrażania klientów
umożliwia wdrożenie wyeksportowanych pakietów dla systemu Windows i Mac. Wyeksportowany pakiet można także zainstalować bezpośrednio na kliencie lub użyć w tym celu programu innej firmy.
Można utworzyć pakiet instalacyjny klientów zarządzanych lub klientów niezarządzanych. Do obu typów pakietów można przypisać składniki, zasady i ustawienia. Jeżeli utworzony zostanie pakiet klientów zarządzanych, możliwe będzie zarządzanie nimi przy użyciu konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Jeżeli utworzony zostanie pakiet klientów niezarządzanych, zarządzanie nimi przy użyciu konsoli nie będzie możliwe. Klienta niezarządzanego dla sytemu Windows lub Mac można w każdej chwili przekonwertować na klienta zarządzanego przy użyciu funkcji
Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
w
Kreatorze wdrażania klientów
.
Jeżeli pakiety instalacyjne klienta zostaną wyeksportowane ze zdalnej konsoli, zostaną utworzone na komputerze, na którym uruchomiono zdalną konsolę. Ponadto, w przypadku korzystania z wielu domen, pakiety muszą zostać wyeksportowane dla każdej z domen. W przeciwnym razie klienty nie będą wyświetlane w odpowiednich grupach domen.
 1. Aby wyeksportować pakiety instalacji klienta:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  , a następnie kliknij pozycję
  Instaluj pakiety
  .
 3. W obszarze
  Instaluj pakiety
  kliknij pozycję
  Pakiet instalacyjny klienta
  .
 4. W okienku
  Pakiet instalacyjny klienta
  , w obszarze
  Nazwa pakietu
  kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij pozycję
  Eksportuj
  .
 5. Kliknij przycisk
  Przeglądaj
  , aby przejść do folderu zawierającego wyeksportowany pakiet i wybrać go, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
  Funkcja Wyeksportuj pakiet
  nie obsługuje katalogów ze znakami dwubajtowymi ani znakami z rozszerzonego zestawu znaków ASCII i blokuje ich użycie.
 6. Ustaw inne opcje zgodnie z celami instalacji. Opcje zależą od typu i platformy eksportowanego pakietu instalacyjnego.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje o opcjach eksportowania w tym oknie dialogowym, kliknij pozycję
  Pomoc
  .
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .