Eksportowanie pakietów instalacji klienta

Pakiet instalacyjny można wyeksportować, aby korzystać z opcji niedostępnych po użyciu opcji
Zapisz pakiet
w
Kreatorze wdrażania klientów
. Na przykład, konieczne może być także utworzenia niezarządzanego klienta z niestandardowymi zasadami. Może być wymagany tylko zarówno 32-bitowy lub 64-bitowy pakiet instalacyjny dla systemu Windows albo pakiety instalacyjne
DPKG
lub
RPM
dla systemu Linux.
Po wyeksportowaniu pakietu instalacyjnego klienta można go wdrożyć. Opcja
Zdalne wypychanie
w
Kreatorze wdrażania klientów
umożliwia wdrożenie wyeksportowanych pakietów dla systemu Windows i Mac. Wyeksportowany pakiet można także zainstalować bezpośrednio na kliencie lub wdrożyć za pomocą programu innej firmy.
Można utworzyć pakiet instalacyjny klientów zarządzanych lub klientów niezarządzanych. Do obu typów pakietów można przypisać składniki, zasady i ustawienia. Jeżeli utworzony zostanie pakiet klientów zarządzanych, możliwe będzie zarządzanie nimi przy użyciu konsoli programu
Symantec Endpoint Protection Manager
. Jeżeli utworzony zostanie pakiet klientów niezarządzanych, zarządzanie nimi przy użyciu konsoli nie będzie możliwe. Klienta niezarządzanego dla sytemu Windows lub Mac można w każdej chwili przekonwertować na klienta zarządzanego przy użyciu funkcji
Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
w
Kreatorze wdrażania klientów
.
Jeżeli pakiety instalacyjne klienta zostaną wyeksportowane ze zdalnej konsoli, zostaną utworzone na komputerze, na którym uruchomiono zdalną konsolę. Ponadto, w przypadku korzystania z wielu domen, pakiety muszą zostać wyeksportowane dla każdej z domen. W przeciwnym razie klienci nie będą wyświetlane w odpowiednich grupach domen.
 1. Aby wyeksportować pakiety instalacji klienta:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  , a następnie kliknij pozycję
  Instaluj pakiety
  .
 3. W obszarze
  Instaluj pakiety
  kliknij pozycję
  Pakiet instalacyjny klienta
  .
 4. W okienku
  Pakiet instalacyjny klienta
  , w obszarze
  Nazwa pakietu
  kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij pozycję
  Eksportuj
  .
 5. Kliknij przycisk
  Przeglądaj
  , aby przejść do folderu zawierającego wyeksportowany pakiet i wybrać go, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
  Funkcja Wyeksportuj pakiet
  nie obsługuje katalogów ze znakami dwubajtowymi ani znakami z rozszerzonego zestawu znaków ASCII i blokuje ich użycie.
 6. Ustaw inne opcje zgodnie z celami instalacji. Opcje zależą od typu i platformy eksportowanego pakietu instalacyjnego.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje o opcjach eksportowania w tym oknie dialogowym, kliknij pozycję
  Pomoc
  .
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .