Generowanie i dostosowywanie szybkich raportów

Szybkie raporty to predefiniowane raporty, które można dostosować. Raporty te zawierają dane zdarzeń odebrane z serwerów zarządzania oraz od komputerów klienckich komunikujących się z tymi serwerami. Szybkie raporty zawierają informacje o zdarzeniach odpowiadających skonfigurowanym ustawieniom raportu. Ustawienia raportu można zapisać, aby możliwe było wygenerowanie takiego samego raportu w późniejszym terminie. Raporty można drukować i zapisywać.
Szybkie raporty są statyczne i zawierają informacje o zdarzeniach z przedziału czasu określonego dla raportu. Można również monitorować zdarzenia w czasie rzeczywistym, korzystając z dzienników.
 1. Opcja 1:
  Aby uruchomić szybki raport, w konsoli kliknij pozycję
  Raporty
  .
 2. Na karcie
  Szybkie raporty
  , w polu listy
  Typ raportu
  wybierz typ raportu, który chcesz wygenerować.
 3. W polu listy
  Wybierz raport
  wybierz nazwę raportu, który chcesz wygenerować.
 4. Kliknij pozycję
  Utwórz raport
  .
 5. Opcja 2:
  Aby dostosować szybki raport, w konsoli kliknij pozycję
  Raporty
  .
 6. Na karcie
  Szybkie raporty
  , w polu listy
  Typ raportu
  wybierz typ raportu, który chcesz dostosować.
 7. W polu listy
  Wybierz raport
  wybierz nazwę raportu, który chcesz dostosować.
  W przypadku raportu
  Stan zgodności sieci
  i raportu
  Stan zgodności
  w polu listy
  Stan
  wybierz żądaną zapisaną konfigurację filtru lub pozostaw filtr domyślny.
  W przypadku raportu
  Najważniejsze korelacje wykryć zagrożeń
  można wybrać wartości dla pól list
  Oś X
  i
  Oś Y
  , aby określić żądany sposób wyświetlania raportu.
  W przypadku raportu
  Histogram statystyki skanowania
  można wybrać wartości dla opcji
  Szerokość przedziału
  i
  Liczba przedziałów
  .
  W przypadku niektórych raportów można określić żądany sposób grupowania wyników raportu w polu listy
  Grupa
  . W przypadku innych raportów można wybrać cel w polu
  Cel
  , służącym do filtrowania wyników raportu.
 8. W polu listy
  Zastosuj zapisany filtr
  wybierz zapisaną konfigurację filtrów, której chcesz użyć albo użyj filtru domyślnego.
 9. W obszarze
  Jakie ustawienia filtru chcesz zastosować
  , w polu listy
  Zakres czasowy
  wybierz przedział czasu, którego ma dotyczyć tworzony raport.
 10. W przypadku wybrania opcji
  Ustaw określone daty
  należy użyć pól listy
  Data początkowa
  i
  Data końcowa
  . Opcje te służą do ustawiania przedziału czasu, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
  W przypadku generowania raportu Stan komputera i wybrania opcji
  Ustaw określone daty
  użytkownik określa, że chce wyświetlić wszystkie wpisy dotyczące komputera, który nie ewidencjonował się na serwerze od czasu określonego w polach daty i godziny.
 11. Aby skonfigurować
  Ustawienia dodatkowe
  , a następnie ustaw żądane opcje.
  W wersji 12.1.x
  Ustawienia dodatkowe
  zastąpiono
  Ustawieniami zaawansowanymi
  .
  Aby wyświetlić pomoc kontekstową dotyczącą poszczególnych opcji filtru, należy kliknąć pozycję
  Więcej informacji
  .
  W polach opcji filtru, które umożliwiają stosowanie symboli wieloznacznych i wyszukiwanie dopasowań, wielkość znaków nie jest rozróżniana. Jedynym symbolem gwiazdki, który może zostać użyty jako symbol wieloznaczny, jest znak gwiazdki z zestawu znaków ASCII.
  Ustawienia konfiguracji można zapisać w celu generowania takiego samego raportu w przyszłości.
 12. Kliknij pozycję
  Utwórz raport
  .