Dodawanie wymagania niestandardowego z szablonu

Zamiast tworzyć wymagania niestandardowe od początku, można dodać typowe wymagania niestandardowe utworzone przez firmę Symantec. Można użyć usługi LiveUpdate, aby pobrać składniki funkcji integralności hosta na serwer zarządzania. Składniki funkcji integralności hosta zawierają szablony. Następnie można dodać wymagania niestandardowe z szablonów do zasady integralności hosta.
Aby uzyskać najnowsze szablony integralności hosta, należy skonfigurować zasadę składników oprogramowania pobieranych za pomocą usługi LiveUpdate w celu pobrania składników funkcji integralności hosta.
Jeśli wymaganie zostanie zaimportowane po raz drugi i wymaganie o takiej samej nazwie już istnieje, nie zostanie ono zastąpione przez importowane wymaganie. Zamiast tego obok nazwy zaimportowanego wymagania w tabeli
Wymagania
zostanie umieszczona cyfra 2.
 1. Aby dodać wymaganie niestandardowe z szablonu:
 2. W konsoli otwórz zasadę integralności hosta.
 3. Na stronie
  Zasada integralności hosta
  kliknij pozycję
  Wymagania > Dodaj
  .
 4. W oknie dialogowym
  Dodaj wymaganie
  kliknij listę rozwijaną
  Wybierz wymaganie
  , wybierz predefiniowane wymaganie i kliknij przycisk
  OK
  .
  W wersji 12.1.x kliknij przycisk
  Mac
  tylko wtedy, gdy komputery klienckie Mac mają zainstalowanego klienta On-Demand
  .
 5. W oknie dialogowym
  Aktualizowanie online integralności hosta
  rozwiń pozycję
  Szablony
  , a następnie wybierz kategorię szablonu.
 6. Kliknij pozycję
  Dodaj
  obok każdego szablonu, który chcesz dodać.
 7. Kliknij pozycję
  Importuj
  .
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .