Tworzenie zasady kwarantanny dla sprawdzenia integralności hosta zakończonego wynikiem nieprawidłowym

Zasada kwarantanny jest stosowana dla komputerów klienckich, w przypadku których wystąpi błąd sprawdzania integralności hosta i podejmowana jest próba przywrócenia zgodności, która również kończy się niepowodzeniem. Po naprawie zakończonej niepowodzeniem klient jest automatycznie przenoszony do obszaru Kwarantanny, gdzie do komputera stosowana jest zasada kwarantanny. Zasady kwarantanny można użyć w celu zastosowania surowszych restrykcji do komputerów, których sprawdzanie zakończyło się niepowodzeniem. Zasada kwarantanny może obejmować dowolną zasadę ochrony. Można na przykład zastosować zasadę kwarantanny zapory, która blokuje dostęp komputera do Internetu.
Gdy komputer znajduje się w obszarze Kwarantanny, można skonfigurować dalsze sprawdzanie integralności hosta i próby naprawy komputera. Konieczne może być również ręczne przywrócenie zgodności komputera klienckiego.
 1. Aby utworzyć zasadę kwarantanny dla sprawdzenia integralności hosta zakończonego wynikiem nieprawidłowym:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  , a następnie kliknij kartę
  Zasady
  .
 3. Na karcie
  Zasady
  , obok pozycji
  Zasady kwarantanny w przypadku niepowodzenia integralności hosta
  kliknij pozycję
  Dodaj zasadę
  .
 4. W oknie dialogowym
  Dodawanie zasady kwarantanny
  wybierz typ zasady, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 5. Wybierz, czy użyć istniejącej zasady, utworzyć nową zasadę, czy też zaimportować plik zasad, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W oknie dialogowym
   Dodawanie zasady
   wybierz zasadę, a następnie kliknij przycisk
   OK
   .
  • W oknie dialogowym
   Typ zasady
   wybierz zasadę, skonfiguruj ją, a następnie kliknij przycisk
   OK
   .
  • W oknie dialogowym
   Zaimportuj zasadę
   znajdź plik
   .dat
   i kliknij pozycję
   Importuj
   .