Dodawanie niestandardowych reguł do Kontroli aplikacji

Jeśli domyślne zestawy reguł nie spełniają wymagań, należy dodać nowe zestaw reguł i reguły. Można także zmodyfikować predefiniowane zestawy reguł, które zostały zainstalowane razem z zasadą.
 • Zestaw reguł stanowi kontener, w którym znajduje się jedna lub więcej reguł zezwalających lub blokujących działanie.
 • Reguła w zestawie reguł definiuje jeden lub więcej procesów lub aplikacji. Można również wykluczyć proces z monitorowania.
 • Każda reguła zawiera warunki i działania dotyczące danego procesu lub procesów. Dla każdego z warunków można skonfigurować działania wykonywane po spełnieniu warunku. Reguły należy skonfigurować jako stosowane tylko do określonych aplikacji. Można je również skonfigurować do wykluczania innych aplikacji ze stosowania do nich działania.
Aby dodać własne reguły aplikacji, należy skorzystać z poniższych kroków:
Krok 1: Dodaj niestandardowe zestawy reguł i reguły
Najlepiej jest utworzyć jeden zestaw reguł uwzględniający wszystkie działania zezwalające, blokujące i monitorujące jedno zadanie. W przypadku wielu zadań należy utworzyć wiele zestawów reguł. Chcąc na przykład zablokować próby zapisu na wszystkich dyskach wymiennych oraz uniemożliwić aplikacjom naruszanie integralności określonej aplikacji, należy utworzyć dwa zestawy reguł. Należy dodać i włączyć tyle zestawów reguł i reguł, ile jest do tego potrzebnych.
Na przykład BitTorrent jest protokołem komunikacyjnym wykorzystywanym do udostępniania plików P2P i nie jest bezpieczny. BtiTorrent służy do rozpowszechniania filmów, gier, muzyki i innych plików. Jest też zarazem jednym z prostszych sposobów rozpowszechniania zagrożeń. Oprogramowanie destrukcyjne jest ukryte wewnątrz plików udostępnianych w sieciach typu peer-to-peer. Można również korzystać z kontroli aplikacji, aby blokować dostęp do protokołu BitTorrent. Można również korzystać z uwierzytelniania P2P oraz zapobiegania włamaniom. Blokowanie zdalnego komputera za pomocą konfigurowania uwierzytelniania P2P
Podczas konfigurowania reguł i ich warunków należy zwrócić uwagę na ich kolejność, aby uniknąć nieprzewidzianych konsekwencji. To zadanie powinni zazwyczaj wykonywać tylko zaawansowani administratorzy.
Dodawanie niestandardowych zestawów reguł i reguł
 1. Otwórz zasadę Kontrola aplikacji.
 2. W panelu
  Kontrola aplikacji
  , na liście domyślnych zestawów reguł kliknij pozycję
  Dodaj
  .
  Aby zmodyfikować predefiniowany zestaw reguł, należy go wybrać i kliknąć przycisk
  Edytuj
  . Aby na przykład monitorować aplikacje korzystające z dostępu do protokołu BitTorrent, należy wybrać opcję
  Blokuj uruchamianie programów z dysków wymiennych [AC2]
  .
 3. W oknie dialogowym
  Dodaj zestaw reguł kontroli aplikacji
  wpisz nazwę i opis dla zestawu reguł.
 4. W obszarze Reguły wybierz pozycję
  Reguła 1
  , a na karcie
  Właściwości
  wprowadź opisową nazwę i opis dla reguły.
  Aby dodać dodatkową regułą, należy kliknąć
  Dodaj
  >
  Dodaj regułę
  .
Krok 2: Definiowane aplikacji lub procesów dla reguły
Każda reguła musi mieć co najmniej jedną aplikację lub proces, który monitoruje na komputerze klienckim. Można także wykluczyć określone aplikacje z reguły.
Aby zdefiniować aplikację lub proces dla reguły
 1. Po wybraniu reguły, na karcie
  Właściwości
  obok pozycji
  Zastosuj tę regułę do następujących procesów
  kliknij przycisk
  Dodaj
  .
 2. W oknie dialogowym
  Dodaj definicję procesu
  wpisz nazwę aplikacji lub procesu, np.
  bittorrent.exe
  .
  Aby zastosować regułę do wszystkich aplikacjami oprócz aplikacji z określonego zestawu, należy w tym kroku zdefiniować symbol wieloznaczny (*). Następnie wymień aplikacje, które mają być wyjątkami obok pozycji
  Nie stosuj tej reguły do następujących procesów
  .
 3. Kliknij przycisk
  OK
  .
  Pole wyboru
  Włącz tę regułę
  jest domyślnie włączone. Jeśli zaznaczenie tej opcji zostanie usunięte, reguła nie zostanie zastosowana.
Krok 3: Dodawanie warunków i działań do reguł
Warunki kontrolują zachowanie aplikacji lub procesu, który próbuje się uruchomić na komputerze klienckim. Każdy typ warunku ma określone właściwości, które decydują o tym, czego szuka warunek.
Każdy warunek ma swoje własne konkretne działania, które zostaną podjęte wobec procesu, jeżeli warunek zostanie spełniony. Z wyjątkiem działania Zakończ proces, akcje zawsze dotyczą procesu zdefiniowanego w regule, a nie w warunku.
Uwaga
: Działanie
Zakończ proces
zatrzymuje proces wywołujący lub aplikację, która wysłała żądanie. Proces wywołujący to proces definiowany w regule, a nie w warunku. Pozostałe działania wpływają na proces docelowy określony w warunku.
Warunek
Opis
Próby dostępu do rejestru
Umożliwia lub blokuje dostęp do ustawień rejestru systemu komputera klienckiego.
Próby dostępu do plików i folderów
Umożliwia lub blokuje dostęp do określonych plików lub folderów na komputerze klienckim.
Próby uruchomienia procesu
Daje lub blokuje możliwość uruchomienia procesu na komputerze klienckim.
Próby zakończenia procesu
Daje lub blokuje możliwość zakończenia procesu na komputerze klienckim Administrator może na przykład zablokować możliwość zatrzymania określonej aplikacji.
Uwaga
: Warunek
Próba zakończenia procesu
dotyczy procesu docelowego. W przypadku korzystania z warunku
Próby zakończenia procesu
dla programu Symantec Endpoint Protection lub innego istotnego procesu i użycia działania Zakończ proces w celu zakończenia procesu, który próbuje zatrzymać działanie programu Symantec Endpoint Protection.
Próby załadowania pliku DLL
Daje lub blokuje możliwość załadowania pliku DLL na komputerze klienckim.
 1. W obszarze
  Reguły
  wybierz dodaną regułę, kliknij
  Dodaj
  >
  Dodaj warunek
  i wybierz warunek.
  Na przykład kliknij
  Próby uruchomienia procesu
  , aby dodać warunek gdy komputer kliencki używa protokołu BitTorrent.
 2. W karcie
  Właściwości
  wybrać proces, który powinien lub nie powinien być uruchamiany:
  • Aby określić uruchamiany proces:
   Obok pozycji
   Zastosuj do następującej
   jednostki
   kliknij przycisk
   Dodaj
   .
  • Aby wykluczyć proces z uruchamiania:
   Obok pozycji
   Nie stosuj do następujących procesów
   kliknij przycisk
   Dodaj
   .
 3. W oknie dialogowym
  Dodawanie definicji
  jednostki
  wpisz nazwę procesu, pliku DLL lub klucza rejestru.
  Na przykład, aby dodać BitTorrent, wpisz ścieżkę pliku i plik wykonywalny, np.
  C:\Users\UserName\AppData\Roaming\BitTorrent
  Aby zastosować warunek do wszystkich procesów w określonym folderze, sprawdzoną metodą jest użycie ścieżki
  nazwa_folderu
  \* lub
  nazwa_folderu
  \*\*. Jedna gwiazdka powoduje uwzględnienie wszystkich plików i folderów w nazwanym folderze. Użyj
  nazwa_folderu
  \*\* aby uwzględnić każdy plik i folder w nazwanym folderze oraz wszystkie pliki i foldery w każdym podfolderze.
 4. Kliknij przycisk
  OK
  .
 5. Na karcie
  Działania
  wybierz jedno z następujących działań dla warunku:
  Na przykład, aby zablokować program Textpad, jeżeli spróbuje uruchomić przeglądarkę Firefox, kliknij
  Zablokuj dostęp
  .
 6. Zaznacz
  Włącz rejestrowanie
  oraz
  Powiadom użytkownika
  i dodaj komunikat, który ma się wyświetlić na komputerze klienckim.
  Na przykład wpisz
  Textpad tries to launch Firefox
  .
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .
  Zostanie wyświetlony nowy zestaw reguł skonfigurowany dla trybu testowego. Nowe zestawy reguł należy przetestować przed zastosowaniem do komputerów klienckich.