Tworzenie listy nazw aplikacji w celu zaimportowania do konfiguracji blokady systemu

Listę nazw aplikacji można zaimportować do konfiguracji blokady systemu. Listę nazw aplikacji można zaimportować, aby uniknąć dodawania pojedynczo nazw aplikacji do konfiguracji blokady systemu.
Domyślnie na listach nazw aplikacji można łącznie umieścić maksymalnie 512 aplikacji. Liczbę maksymalną można zmienić w pliku conf.properties.
Listę nazw aplikacji można utworzyć w dowolnym edytorze tekstów.
Każdy wiersz pliku można zawierać następujące pozycje, rozdzielane spacjami:
  • Nazwa pliku
    Jeśli używana jest nazwa ścieżki, należy ją ująć w cudzysłowy.
  • Tryb testowy
    Wartość 1 lub Y — włączony, 0 lub N — wyłączony. Jeśli pole jest puste, tryb testowy jest wyłączony. Aby określić tryb dopasowywania, należy podać wartość.
  • Tryb dopasowywania (przy użyciu symbolu wieloznacznego lub wyrażenia regularnego)
    Wartość 1 lub Y — dopasowywanie przy użyciu wyrażenia regularnego, 0 lub N — dopasowywanie przy użyciu symbolu wieloznacznego. Jeśli pole jest puste, stosowane jest dopasowywanie przy użyciu symbolu wieloznacznego.
Pole trybu testowego włącza lub wyłącza opcję
Przetestuj przed dodaniem
albo
Przetestuj przed usunięciem
dla każdej aplikacji na liście. Pole trybu testowego jest ignorowane w razie używania opcji
Rejestruj tylko aplikacje
do testowania całej konfiguracji blokady systemu.
Każdy wiersz powinien mieć następującą składnię:
filename test_mode matching_mode
Przykład:
aa.exe bb.exe 0 1 cc.exe 1 dd.exe 1 0 "c:\program files\ee.exe" 0 0
Po zaimportowaniu tej listy do konfiguracji blokady systemu poszczególne aplikacje będą mieć w niej następujące ustawienia:
Przykład ustawień trybu dopasowywania
Nazwa aplikacji
Opcja Przetestuj przed dodaniem lub Przetestuj przed usunięciem
Tryb dopasowywania
aa.exe
Wyłączony
Symbol wieloznaczny
bb.exe
Wyłączony
Wyrażenie regularne
cc.exe
Włączona
Symbol wieloznaczny
dd.exe
Włączona
Symbol wieloznaczny
c:\program files\ee.exe
Wyłączony
Symbol wieloznaczny