Ustawianie i testowanie konfiguracji blokady systemu przed jej włączeniem

Zazwyczaj blokada systemu powinna działać w trybie testowym przez tydzień albo czas wystarczający do uruchomienia na klientach zazwyczaj uruchamianych aplikacji. Jeśli ustawienia blokady systemu nie sprawiają problemów użytkownikom, można włączyć blokadę systemu.
W trybie testowym blokada systemu jest wyłączona. Blokada systemu nie blokuje żadnych aplikacji. Niezatwierdzone aplikacje są rejestrowane, a nie blokowane, aby umożliwić sprawdzenie listy przed włączeniem blokady systemu. Wpisy rejestrowane są w dzienniku kontroli. Niezatwierdzone aplikacje można również sprawdzić w oknie dialogowym
Blokada systemu
.
Można również utworzyć reguły zapory w celu zezwolenia na niezatwierdzone aplikacje na kliencie.
Aby skonfigurować i przetestować konfigurację blokady systemu przed włączeniem blokady systemu:
 1. W konsoli kliknij pozycję
  Klienty
  , a następnie w obszarze
  Klienty
  znajdź grupę, dla której chcesz skonfigurować blokadę systemu.
 2. Na karcie
  Zasady
  kliknij pozycję
  Blokada systemu
  .
 3. Kliknij pozycję
  Rejestruj niezatwierdzone aplikacje
  , aby uruchomić blokadę systemu w trybie testowym.
  Opcja ta powoduje rejestrowanie niezatwierdzonych aplikacji uruchamianych obecnie na klientach.
 4. Wybierz opcję
  Tryb zezwalania
  lub
  Tryb odmowy
  .
  Opcje te zmieniły się z
  trybu listy dozwolonych
  lub
  trybu listy niedozwolonych
  w wersji 14.3 RU1.
 5. W obszarze
  Listy plików aplikacji
  , w obszarze
  Lista niepowtarzalnych identyfikatorów plików
  dodaj lub usuń listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików.
  Aby dodać listę, musi być ona dostępna w programie
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 6. Aby dodać listę nazw aplikacji, w obszarze
  Listy plików aplikacji
  , w obszarze
  Nazwa pliku
  kliknij przycisk
  Importuj
  .
  Określ listę nazw aplikacji, którą chcesz zaimportować i kliknij pozycję
  Importuj
  . Aplikacje z listy są wyświetlane jako oddzielne wpisy w konfiguracji blokady systemu.
  Lista nazw aplikacji musi być plikiem tekstowym określającym nazwę pliku, tryb testowy i tryb dopasowywania.
 7. Aby dodać jedną aplikację, w obszarze
  Listy plików aplikacji
  , w obszarze
  Nazwa pliku
  kliknij przycisk
  Dodaj
  .
 8. W oknie dialogowym
  Dodawanie definicji pliku
  podaj pełną nazwę ścieżki pliku (.exe lub .dll).
  Nazwy można określić przy użyciu składni normalnego ciągu lub składni wyrażenia regularnego. Nazwy mogą zawierać symbole wieloznaczne (* zamiast dowolnych znaków, ? zamiast jednego znaku). Nazwa może również zawierać zmienne środowiskowe, takie jak zmienna %ProgramFiles%, wskazująca lokalizację katalogu Program Files lub zmienna %windir%, wskazująca katalog instalacji systemu Windows.
 9. Należy albo pozostawić zaznaczoną (ustawienie domyślne) opcję
  Użyj dopasowywania przy użyciu symboli wieloznacznych (obsługiwane są symbole * oraz ?)
  , albo kliknąć opcję
  Użyj dopasowywania przy użyciu wyrażeń regularnych
  , jeśli w nazwie pliku użyto wyrażeń regularnych.
 10. Aby zezwalać na plik tylko w razie uruchomienia go na określonym typie dysku, kliknij opcję
  Dopasuj tylko pliki z następujących typów dysków
  .
  Usuń zaznaczenie typów dysków, których nie chcesz uwzględnić. Domyślnie zaznaczone są wszystkie typy dysków.
 11. Aby dopasowywać według typów identyfikatorów urządzeń, należy zaznaczyć opcję
  Dopasuj tylko pliki z następującego typu identyfikatora urządzenia
  , a następnie kliknąć pozycję
  Wybierz
  .
 12. Kliknij urządzenie, które chcesz dodać do listy, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 13. Kliknij przycisk
  OK
  , aby rozpocząć testowanie.
Po pewnym czasie można sprawdzić listę niezatwierdzonych aplikacji. W oknie dialogowym
Blokada systemu dla
nazwa grupy
można sprawdzić, jak długo trwa już test.
Aby wyświetlić niezatwierdzone aplikacje zarejestrowane, ale niezablokowane podczas testu:
 1. W oknie dialogowym
  Blokada systemu
  nazwa grupy
  kliknij pozycję
  Wyświetl niezatwierdzone aplikacje
  .
 2. Sprawdź aplikacje w oknie dialogowym
  Niezatwierdzone aplikacje
  .
  Wyświetlone na niej informacje obejmują czas uruchomienia aplikacji, nazwę hosta komputera, nazwę użytkownika klienta i nazwę pliku wykonywalnego.
 3. Wybierz sposób obsługi niezatwierdzonych aplikacji.
  W trybie zezwalania można dodać nazwy aplikacji, które mają być dozwolone, do listy zatwierdzonych aplikacji. W trybie odmowy można usunąć nazwy aplikacji, które mają być dozwolone.
 4. W oknie dialogowym
  Niezatwierdzone aplikacje
  kliknij pozycję
  Resetuj test
  , jeśli listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików lub poszczególne aplikacje zostały zmienione i należy znowu uruchomić test. W przeciwnym razie kliknij pozycję
  Zamknij
  .
 5. Po zakończeniu testowania można włączyć blokadę systemu.