Zezwalanie użytkownikom na wyświetlanie postępu skanowania i interakcję ze skanowaniami na komputerach z systemem Windows

Administrator może określić, czy na komputerach klienckich systemu Windows ma być wyświetlane okno dialogowe postępu skanowania. Jeśli okno dialogowe jest wyświetlane na komputerach klienckich, użytkownicy zawsze mogą wstrzymać lub odłożyć skanowanie zdefiniowane przez administratora.
W przypadku zezwolenia użytkownikom na wyświetlanie postępu skanowania, na stronach głównych interfejsu użytkownika klienta wyświetlane jest łącze umożliwiające wyświetlenie postępu aktualnie uruchomionego skanowania. Wyświetlane jest również łącze do zmiany harmonogramu następnego skanowania zaplanowanego.
W przypadku zezwolenia użytkownikom na wyświetlanie postępu skanowania, na stronach głównych interfejsu użytkownika klienta wyświetlane są następujące opcje:
 • Gdy skanowanie jest uruchomione, wyświetlane jest łącze
  skanowanie
  w toku
  .
  Użytkownik może kliknąć to łącze, aby wyświetlić postęp skanowania.
 • Wyświetlane jest również łącze do zmiany harmonogramu następnego skanowania zaplanowanego.
Można zezwolić użytkownikom na całkowite zatrzymanie skanowania. Można również skonfigurować opcje dotyczące sposobu wstrzymywania lub odkładania skanowań przez użytkowników.
Użytkownikowi można zezwolić na następujące działania dotyczące skanowania:
Wstrzymaj
Gdy użytkownik wstrzyma skanowanie, okno dialogowe Wyniki skanowania pozostanie otwarte w oczekiwaniu na decyzję użytkownika, czy skanowanie ma być kontynuowane, czy przerwane. Jeśli komputer zostanie wyłączony, wstrzymane skanowanie nie będzie kontynuowane.
Odłóż
Gdy użytkownik odkłada skanowanie zaplanowane, może określić, czy skanowanie zostanie odłożone na jedną godzinę, czy na trzy godziny. Liczbę odłożeń można konfigurować. Gdy skanowanie zostaje odłożone, okno dialogowe Wyniki skanowania jest zamykane, po czym zostaje ponownie otwarte po zakończeniu okresu odłożenia i wznowieniu skanowania.
Zatrzymaj
Kiedy użytkownik zatrzymuje skanowanie, zazwyczaj jest ono zatrzymywane natychmiast. Jeśli użytkownik zatrzyma skanowanie w chwili, gdy oprogramowanie klienckie skanuje plik skompresowany, skanowanie nie zatrzyma się natychmiast. W takim przypadku skanowanie zostanie zatrzymane po zakończeniu skanowania pliku skompresowanego. Zatrzymane skanowanie nie jest wznawiane.
Skanowanie wstrzymane jest automatycznie wznawiane po upływie określonego czasu.
Użytkownicy mogą zatrzymać analizę narzędzia Power Eraser, ale nie mogą jej wstrzymać ani odłożyć.
Więcej informacji na temat opcji stosowanych w tej procedurze można uzyskać, klikając pozycję Pomoc.
 1. Aby zezwolić użytkownikom na wyświetlanie postępu skanowania i interakcję ze skanowaniami na komputerach z systemem Windows
 2. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  kliknij pozycję
  Skanowania zdefiniowane przez administratora
  .
 4. Na karcie
  Zaawansowane
  , w obszarze
  Opcje postępu skanowania
  kliknij pozycję
  Pokazuj postęp skanowania
  lub
  Pokazuj postęp skanowania w razie wykrycia zagrożenia
  .
 5. Aby po zakończeniu skanowania wskaźnik postępu skanowania był zamykany automatycznie, zaznacz pozycję
  Po zakończeniu zamknij okno postępu skanowania
  .
 6. Zaznacz pole wyboru
  Zezwalaj na zatrzymywanie skanowania przez użytkownika
  .
 7. Kliknij przycisk
  Opcje wstrzymywania
  .
 8. W oknie dialogowym
  Opcje wstrzymywania skanowania
  wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Aby ograniczyć czas, przez jaki użytkownik może wstrzymać skanowanie, zaznacz pole wyboru
   Ogranicz czas wstrzymania skanowania
   , a następnie wpisz liczbę minut. Dostępny jest zakres od 3 do 180.
  • Aby ograniczyć liczbę dozwolonych odłożeń (odroczeń) skanowania przez użytkownika, w polu
   Maksymalna liczba możliwości odłożenia
   wpisz liczbę od 1 do 8.
  • Domyślnie użytkownik może opóźnić skanowanie o jedną godzinę. Aby zmienić to ograniczenie na trzy godziny, zaznacz pozycję
   Zezwalaj użytkownikom na odłożenie skanowania na 3 godziny
   .
 9. Kliknij przycisk
  OK
  .