Przypisywanie zasady do grupy lub lokalizacji

Aby przypisać zasadę do komputera klienckiego, należy ją przypisać do grupy. Każda grupa ma dokładnie jedną przypisaną zasadę każdego typu ochrony. Zwykle należy utworzyć osobne grupy dla klientów korzystających z różnych platform. W przypadku umieszczenia w tej samej grupie klientów korzystających z różnych platform należy pamiętać, że każda platforma klienta ignoruje ustawienia, które jej nie dotyczą.
Nieprzypisane zasady nie są pobierane na komputery klienckie w grupach i lokalizacjach. Jeśli zasada nie zostanie przypisana podczas jej dodawania, można ją później przypisać do grup i lokalizacji. Zasadę można także przypisać do innej grupy lub lokalizacji.
Zasady przypisuje się do grup komputerów w następujący sposób:
 • Podczas początkowej instalacji do grupy nadrzędnej
  Moja firma
  przypisywane są domyślne zasady zabezpieczeń firmy Symantec.
 • Zasady zabezpieczeń grupy nadrzędnej
  Moja firma
  są automatycznie przypisywane do każdej nowo utworzonej grupy podrzędnej. Nowo utworzone grupy podrzędne domyślnie dziedziczą z grupy
  Moja firma
  .
  Nowe grupy zawsze dziedziczą z ich bezpośredniej grupy nadrzędnej. W przypadku utworzenia hierarchii grup podrzędnych każda z nich dziedziczy z bezpośredniej grupy nadrzędnej, a nie z grupy nadrzędnej najwyższego poziomu.
 • Aby zastąpić zasadę w grupie, należy przypisać jej inną zasadę tego samego typu. Można zastąpić zasadę przypisaną do grupy
  Moja firma
  albo do poszczególnych grup podrzędnych.
Za pomocą ikon wyświetlane są następujące informacje:
Ikony zasad
Ikona
Opis
Grupa bez przypisanej do niej zasady.
Grupa z przypisaną zasadą. Tekst jest zapisany pogrubioną czcionką.
Lokalizacja bez przypisanej do niej zasady.
Lokalizacja z przypisaną zasadą. Tekst jest zapisany pogrubioną czcionką.
Lokalizacja, która dziedziczy z nadrzędnej grupy i nie ma przypisanej zasady.
Lokalizacja, która dziedziczy z nadrzędnej grupy i ma przypisaną zasadę.
 1. Przypisywanie zasady do grupy lub lokalizacji
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Zasady
  .
  oknie Zasady
  .
 3. Na stronie
  Zasady
  wybierz żądaną zasadę, a następnie kliknij pozycję
  Przypisz zasadę
  .
 4. W oknie dialogowym
  Przypisywanie zasady
  wybierz grupy lub lokalizacje, a następnie kliknij pozycję
  Przypisz
  .
 5. Kliknij przycisk
  OK
  , aby potwierdzić.