Tworzenie dystrybucji oprogramowania z użyciem obiektu zasad grupy

Jeśli w danym środowisku jest używana usługa Microsoft Active Directory, pakiet klienta
Symantec Endpoint Protection
można zainstalować na komputerach z systemem Windows, używając obiektu zasad grupy. Należy utworzyć dystrybucję oprogramowania, a następnie skonfigurować szablon administracyjny obiektu zasad grupy dla pakietów oprogramowania.
Proces ten zakłada, że zainstalowano Konsolę zarządzania zasadami grupy firmy Microsoft z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszą. Interfejs systemu Windows może być nieco inny w zależności od używanej wersji tego systemu.
W procesie przyjęto również, że oprogramowanie klienckie ma zostać zainstalowane na komputerach znajdujących się w grupie Komputery lub innej. Komputery te można opcjonalnie przeciągnąć do nowo tworzonej grupy.
 1. Aby utworzyć dystrybucję oprogramowania z użyciem obiektu zasad grupy, na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk
  Start > Wszystkie programy > Narzędzia administracyjne > Zarządzanie zasadami grupy
  .
 2. W oknie
  Użytkownicy i komputery usługi Active Directory
  kliknij prawym przyciskiem myszy domenę w drzewie konsoli, a następnie kliknij pozycję
  Użytkownicy i komputery usługi Active Director
  y.
 3. W oknie
  Użytkownicy i komputery usługi Active Directory
  wybierz docelową jednostkę organizacyjną w odpowiedniej domenie.
  Można również utworzyć nową jednostkę organizacyjną dla celów testowania lub innych. Więcej informacji na temat sposobu tworzenia jednostek organizacyjnych zawiera dokumentacja usługi Active Direktory firmy Microsoft.
 4. W oknie
  Zarządzanie zasadami grupy
  w drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy utworzoną jednostkę organizacyjną, a następnie kliknij polecenie
  Utwórz i połącz obiekt zasad grupy tutaj
  .
  Aby nowa jednostka organizacyjna została wyświetlona, może być konieczne odświeżenie domeny.
 5. W oknie dialogowym
  Nowy obiekt zasad grupy
  w polu Nazwa wprowadź nazwę obiektu zasad grupy, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 6. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy utworzony obiekt zasad grupy, a następnie kliknij polecenie
  Edytuj
  .
 7. W lewym okienku okna
  Edytor obiektów zasad grupy
  w obszarze
  Konfiguracja komputera
  rozwiń węzeł
  Ustawienia oprogramowania
  .
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję
  Instalacja oprogramowania
  , a następnie kliknij kolejno opcje
  Nowy > Pakiet
  .
 9. W oknie dialogowym
  Otwieranie
  wpisz ścieżkę UNC do folderu zawierającego pakiet MSI.
  Użyj formatu zgodnego z następującym przykładem:
  \\
  server name
  \
  SharedDir
  \Sep.msi
 10. Kliknij przycisk
  Otwórz
  .
 11. W oknie dialogowym
  Rozmieszczanie oprogramowania
  kliknij pozycję
  Przypisano
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
  Po wybraniu pozycji Instalacja oprogramowania pakiet zostanie wyświetlony w prawym okienku okna Edytor obiektów zasad grupy.
 12. Aby skonfigurować szablony administracyjne pakietu oprogramowania, w oknie
  Edytor obiektów zasad grupy
  w drzewie konsoli, wyświetl i włącz następujące ustawienia:
  • Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > System > Logowanie > Zawsze czekaj na sieć podczas uruchomienia komputera i logowania
  • Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > System > Zasady grupy > Przetwarzanie zasady Instalacja oprogramowania
  • Konfiguracja użytkownika > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Instalator Windows > Zawsze instaluj z podniesionymi przywilejami
   Jeśli na komputerach klienckich została włączona funkcja Kontrola konta użytkownika, w celu zainstalowania oprogramowania klienckiego firmy Symantec przy użyciu obiektu zasad grupy należy również włączyć opcję
   Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Instalator Windows > Zawsze instaluj z podniesionymi uprawnieniami
   . Ustawienie tych opcji umożliwi instalację oprogramowania klienckiego firmy Symantec wszystkim użytkownikom systemu Windows.
 13. Zamknij okno Edytora obiektów zasad grupy.
 14. W lewym okienku okna
  Zarządzanie zasadami grupy
  kliknij prawym przyciskiem myszy edytowany obiekt zasad grupy, a następnie kliknij pozycję
  Wymuszone
  .
 15. W prawym okienku w obszarze
  Filtrowanie zabezpieczeń
  kliknij przycisk
  Dodaj
  .
 16. W oknie dialogowym, w obszarze
  Wprowadź nazwę obiektu do wybrania
  wpisz
  Komputery domeny
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .