Instalowanie klientów
Symantec Endpoint Protection
za pomocą funkcji zdalnego wypychania

Funkcja Zdalne wypychanie przekazuje oprogramowanie klienckie do wskazanych komputerów (według adresu IP lub nazwy komputera). Po skopiowaniu pakietu na komputer docelowy instalacja pakietu rozpocznie się automatycznie. Użytkownik komputera nie musi włączać instalacji ani mieć przypisanych uprawnień administratora.
Funkcja Zdalne wypychanie wykonuje następujące zadania:
 • Wybiera istniejący pakiet instalacyjny klienta, tworzy nowy pakiet instalacyjny lub tworzy pakiet aktualizujący ustawienia komunikacji.
 • Konfiguruje i tworzy nowe pakiety instalacyjne.
 • Określa komputery w sieci, na które ma zostać pobrany pakiet z programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  Funkcja zdalnego wypychania znajduje komputery wskazane przez administratora za pomocą adresu IP lub zakresu adresów IP albo wszystkie komputery widoczne podczas przeglądania sieci.
  Aby wypchnąć pakiet instalacyjny klienta na klientów systemu Mac na karcie
  Przeglądaj sieć
  , należy zainstalować na serwerze programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  usługę Bonjour. Zapoznaj się z następującym artykułem:
  Usługa Bonjour nie obsługuje protokołu IPv6. Komputery Mac z włączonym protokołem IPv6 nie mogą być wyświetlane w oknie
  Przeglądaj sieć
  .
  Protokół IPv6 jest obsługiwany w wersji 14.2 i nowszych.
 • Program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  wypycha oprogramowanie klienckie na wskazane komputery.
  Instalacja pomyślnie skopiowanego pakietu jest automatycznie uruchamiana na komputerach docelowych.
Za pomocą funkcji zdalnego wypychania nie można instalować klientów systemu Linux.
 1. Aby zainstalować klienty
  Symantec Endpoint Protection
  za pomocą funkcji zdalnego wypychania
 2. Uruchom
  Kreatora wdrażania klientów
  w konsoli.
  Kliknij kolejno
  Pomoc > Strona wprowadzenia
  , a następnie w sekcji
  Wymagane zadania
  kliknij pozycję
  Zainstaluj klienta na swoich komputerach
  .
  W przypadku wersji 12.1.x, w menu
  Typowe zadania
  kliknij pozycję
  Zainstaluj klienta
  .
 3. W
  Kreatorze wdrażania klientów
  wykonaj jedno z następujących zadań:
  • Kliknij pozycję
   Wdrożenie nowego pakietu
   , aby utworzyć nowy pakiet instalacyjny, a następnie kliknij przycisk
   Dalej
   .
  • Kliknij pozycję
   Wdrożenie istniejącego pakietu
   , aby użyć wcześniej utworzonego pakietu, a następnie kliknij przycisk
   Przeglądaj
   , aby znaleźć żądany pakiet.
   Kreator wdrażania klientów przekaże pakiet i wyświetli ekran
   Wybór komputera
   (krok 5).
  • W obszarze
   Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
   , wybierz czy chcesz zaktualizować ustawienia komunikacji klientów dla systemu Windows lub Mac na komputerach, na których jest już zainstalowany klient
   Symantec Endpoint Protection
   . Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, a następnie przejdź do kroku 4.
   Za pomocą tej opcji można przekonwertować klienta niezarządzanego na klienta zarządzanego.
 4. W przypadku nowego pakietu w panelu
  Wybierz grupę i zestawy funkcji instalacji
  wybierz spośród dostępnych opcji, które różnią się w zależności od typu pakietu instalacyjnego, a następnie kliknij przycisk Dalej. Kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Aby odinstalować istniejące oprogramowanie zabezpieczające na kliencie systemu Windows, należy skonfigurować niestandardowe ustawienia instalacji klienta przed uruchomieniem Kreatora wdrażania klientów. Można również użyć istniejącego pakietu instalacyjnego klienta, który jest skonfigurowany do włączenia tej funkcji.
 5. Kliknij pozycję
  Zdalne wypychanie
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 6. Na ekranie
  Wybór komputera
  znajdź komputery, które mają odebrać oprogramowanie, używając jednej z następujących metod:
  • Aby przeglądać sieć w poszukiwaniu komputerów, kliknij pozycję
   Przeglądaj sieć
   .
  • Aby znaleźć komputery według adresów IP lub nazw komputera, kliknij pozycję
   Wyszukaj w sieci
   , a następnie kliknij pozycję
   Znajdź komputery
   .
  Można ustawić wartość limitu czasu, aby ograniczyć czas stosowany przez serwer do wyszukiwania.
 7. Kliknij przycisk
  > >
  , aby dodać komputery do listy i w razie wyświetlenia monitu w kreatorze uwierzytelnij się w domenie lub grupie roboczej.
  Metoda zdalnej instalacji wypychanej wymaga uprawnień podniesionych. Jeśli komputer kliencki należy do domeny Active Directory, należy użyć konta administratora domeny.
 8. Kliknij przycisk
  Dalej
  , a następnie kliknij pozycję
  Wyślij
  , aby przekazać oprogramowanie klienckie do wybranych komputerów.
  Gdy ekran
  Zestawienie wdrażania
  wskaże powodzenie wdrażania, instalacja zostanie automatycznie uruchomiona na komputerach klienckich.
  Ukończenie instalacji zajmuje kilka minut.
 9. Kliknij przycisk
  Dalej
  , a następnie kliknij przycisk
  Zakończ
  .
 10. Sprawdź stan zainstalowanych klientów na stronie
  Klienty
  .
  W przypadku nowych instalacji programu
  Symantec Endpoint Protection
  komputery klienckie mogą nie być wyświetlane w programie
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , dopóki nie zostaną ponownie uruchomione (automatycznie lub na żądanie użytkownika).
Po zdalnym zainstalowaniu pakietu instalacyjnego klienta na klientach systemu Mac upewnij się, że została przeprowadzona autoryzacja rozszerzenia jądra na komputerach klienckich. Autoryzacja rozszerzenia jądra jest konieczna, aby program
Symantec Endpoint Protection
działał poprawnie, ale funkcja zdalne wypychanie nie informuje użytkownika o konieczności autoryzacji, nawet gdy jest ona wymagana. Na komputerze Mac wybierz opcję preferencji systemu
Ochrona i prywatność
a następnie kliknij pozycję
Zezwalaj
.