Logowanie się do konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager

Po zainstalowaniu programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
można zalogować się do konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Do konsoli można zalogować się na jeden z dwóch sposobów:
 1. Lokalnie, z komputera, na którym zainstalowano serwer zarządzania.
  Dostęp do funkcji raportów jest możliwy także z samodzielnej przeglądarki internetowej połączonej z serwerem zarządzania.
 2. Zdalnie, z dowolnego komputera spełniającego wymagania systemowe konsoli zdalnej i mającego połączenie sieciowe z serwerem zarządzania. Można zalogować się do zdalnej konsoli internetowej lub zdalnej konsoli Java.
Z przyczyn bezpieczeństwa wylogowanie z konsoli następuje maksymalnie po jednej godzinie. Można skrócić ten czas.
Lokalne logowanie do konsoli
Aby lokalnie zalogować się do konsoli:
 1. Wybierz menu
  Start > Programy >
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  >
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 2. W oknie dialogowym logowania programu
  Symantec Endpoint Protection Manager
  wpisz nazwę użytkownika (domyślnie
  admin
  ) i hasło skonfigurowane podczas instalacji.
  Można również zaznaczyć opcję
  Zapamiętaj nazwę użytkownika
  ,
  Zapamiętaj hasło
  lub obie, jeśli są dostępne.
  Jeśli konsola zawiera więcej niż jedną domenę, kliknij pozycję
  Opcje
  i wpisz nazwę domeny. Dodawanie domeny
 3. Kliknij pozycję
  Zaloguj
  .
Zdalne logowanie do konsoli
Aby zalogować się zdalnie, należy znać adres IP lub nazwę hosta komputera, na którym zainstalowany jest serwer zarządzania. Należy także upewnić się, że opcje internetowe używanej przeglądarki internetowej umożliwiają wyświetlanie danych z serwera, na którym nastąpi logowanie, a także że przeglądarka internetowa jest wspierana. Listę obsługiwanych przeglądarek internetowych zawiera artykuł pod adresem:
Aby znaleźć adres IP lub nazwę hosta komputera:
 1. Zaloguj się lokalnie.
 2. Na
  Stronie głównej
  w obszarze
  Ulubione raporty
  kliknij pozycję
  Rozkład zagrożeń według technologii ochrony
  .
 3. W dolnej części okna dialogowego
  Rozkład zagrożeń według technologii ochrony
  poszukaj tekstu: Możesz uruchomić program Symantec Endpoint Protection Manager poprzez adres:
  http://SEPMServer:9090/symantec.html
  .
W przypadku zdalnego zalogowania się można wykonywać te same zadania, co administratorzy logujący się lokalnie. Dostępne w konsoli informacje i zadania zależą od typu administratora. Większość administratorów w mniejszych organizacjach loguje się jako administrator systemu. W systemach Microsoft Windows Server 2008 i Windows 7, użytkownik musi posiadać uprawnienia administracyjne na komputerze, na którym uzyskuje dostęp do konsoli zdalnej, a także musi ją uruchomić używając tych uprawnień. Można skonfigurować ikonę konsoli lub element menu
Start,
służący do uruchamiania z użyciem uprawnień administratora.
Aby uruchomić konsolę zdalną z uprawnieniami administratora:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
  Konsola programu Symantec Endpoint Manager
  na pulpicie systemu Windows lub pozycję
  Konsola programu Symantec Endpoint Protection Manager
  w menu
  Start
  .
 2. Kliknij pozycję
  Właściwości
  >
  Zaawansowane
  >
  Uruchom jako administrator
  lub
  Więcej
  >
  Uruchom jako administrator
  .
W przypadku systemu Windows Server 2016, użyj nazwy hosta komputera, na którym zainstalowany jest serwer zarządzania.
Jeśli zdalna konsola Java zainstalowana została ze starszą wersją produktu, należy ją ponownie zainstalować podczas uaktualniania do nowszej wersji. Począwszy od wersji 14.3 nie można zalogować się do konsoli zdalnej programu Symantec Endpoint Protection Manager, jeśli pracuje się na 32-bitowej wersji systemu Windows. Środowisko Oracle Java SE Runtime nie obsługuje już 32-bitowych wersji systemu Microsoft Windows. Od wersji 14.3 zdalna konsola internetowa korzysta z środowiska JRE w wersji 11.
Aby zdalnie zalogować się do konsoli:
 1. Otwórz obsługiwaną przeglądarkę internetową i wpisz w polu adresu następujący adres:
  http://
  SEPMServer
  :9090/symantec.html
  Gdzie:
  SEPMServer
  to nazwa hosta lub adres IP serwera zarządzania.
  Adresy IP uwzględniają protokoły IPv4 i Protokół IPv6 (w wersji 14.2 lub nowszych). Należy umieścić adres IPv6 w nawiasach kwadratowych. Przykładowo:
  http://[
  SEPMServer
  ]:9090/symantec.html
 2. Na stronie dostępu internetowego konsoli
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  kliknij żądany typ konsoli.
  - W razie kliknięcia pozycji
  Konsola internetowa programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  załadowana zostanie bezpieczna strona internetowa umożliwiająca zdalne zalogowanie się bez użycia środowiska Java Runtime Environment (JRE).
  - W razie kliknięcia pozycji
  Konsola programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , na komputerze używanym do logowania zainstalowane musi być środowisko JRE w celu uruchomienia klienta Java. W przeciwnym razie konieczne będzie jego pobranie i zainstalowanie. Aby zainstalować środowisko JRE, należy postępować zgodnie z wyświetlanymi monitami i innymi instrukcjami.
  Druga opcja nie stanowi rozwiązania do zdalnego zarządzania. Można kliknąć pozycję
  Certyfikat programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , aby wyświetlić monit o pobranie pliku certyfikatu konsoli zarządzania. Plik ten można następnie zaimportować w razie potrzeby do przeglądarki internetowej.
 3. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat dotyczący nazwy hosta, kliknij przycisk
  Tak
  .
  Komunikat ten oznacza, że podany adres URL zdalnej konsoli nie jest zgodny z nazwą certyfikatu programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  . Problem ten występuje w przypadku podania adresu IP zamiast nazwy komputera serwera zarządzania.
  Jeśli wyświetlone zostanie ostrzeżenie dotyczące certyfikatu zabezpieczeń strony internetowej, kliknij łącze
  Kontynuuj przeglądanie tej strony sieci Web (niezalecane)
  i dodaj certyfikat samopodpisany.
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami, aby ukończyć proces logowania.
  Jeśli jest to pierwsze logowanie po instalacji, użyj nazwy konta
  admin
  .
  W zależności od sposobu logowania konieczne może być podanie dodatkowych informacji. Jeśli na przykład konsola ma wiele domen, należy kliknąć przycisk
  Opcje
  i podać nazwę domeny, na której administrator chce się zalogować.
 5. Jeżeli używana jest konsola oparta na technologii Java, dostępna może być opcja zapisania nazwy użytkownika i hasła. Kliknij pozycję
  Zaloguj
  .
  Podczas uruchamiania konsoli zdalnej wyświetlane mogą być komunikaty ostrzegawcze. Jeśli chcesz użyć konsoli, klikaj przyciski
  Tak
  ,
  Uruchom
  ,
  Rozpocznij
  i temu podobne, dopóki nie zostanie wyświetlona konsola.
  Konieczne może być zaakceptowanie samopodpisanego certyfikatu wymaganego przez konsolę programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .