Skrócona instrukcja programu Symantec Endpoint Protection 14.x

Dzięki tej instrukcji użytkownik dowie się, jak pobierać, instalować i konfigurować program
Symantec Endpoint Protection
, a w szczególności wykonywać pierwszą, domyślną instalację 500 lub mniejszej liczby zarządzanych klientów.
Przed instalacją: Sprawdzenie wymagań systemowych
Przed rozpoczęciem instalowania klienta
program Symantec Endpoint Protection Manager
lub
Symantec Endpoint Protection
należy wykonać poniższe czynności:
 1. Pobierz aplikację SymDiag i uruchom kontrolę przedinstalacyjną aby upewnić się, że komputery spełniają wymagania systemowe.
Krok 1: Pobierz plik instalacyjny programu
Symantec Endpoint Protection
Pobierasz najnowszą wersję oprogramowania i narzędzi firmy Symantec oraz klucze licencji i aktywujesz produkt za pośrednictwem Portalu pomocy technicznej firmy Broadcom. Patrz:
Krok 2: Zainstaluj program Symantec Endpoint Protection Manager
Jeśli nie możesz znaleźć lub w inny sposób pobrać oprogramowania firmy Symantec za pośrednictwem Portalu pomocy technicznej Broadcom, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.
 1. W folderze, do którego pobrany został plik instalacyjny programu
  Symantec Endpoint Protection
  , kliknij dwukrotnie plik, aby wyodrębnić jego zawartość. Jeśli pojawi się komunikat o treści
  Otwórz plik – Ostrzeżenie o bezpieczeństwie
  , kliknij przycisk
  Uruchom
  .
 2. Wykonaj jedno z następujących działań, w zależności od wersji instalacji:
  • W przypadku wersji 14.2 MP1a (14.2.1023.0100) lub nowszej
   , plik jest wyodrębniany do katalogu C:\Users\
   nazwa użytkownika
   \AppData\Local\Temp\7z
   XXXXXXXXX
   gdzie
   XXXXXXXXX
   reprezentuje losowy ciąg liter i cyfr. Plik Setup.exe zostanie uruchomiony automatycznie. Pozostaw otwarte menu instalacji do czasu zakończenia instalacji. Zamknięcie menu powoduje usunięcie wszystkich plików w katalogu tymczasowym.
   Aby zapisać pliki instalacyjne, przejdź do opisanego wcześniej folderu tymczasowego i skopiuj jego zawartość do wybranej lokalizacji. Pliki instalacyjne zawierają katalog Tools.
  • W przypadku wersji wcześniejszych niż 14.2 MP1a(14.2.1023.0100)
   wpisz lub przejdź do lokalizacji, do której chcesz wyodrębnić zawartość, a następnie kliknij przycisk
   Wyodrębnij
   . Po zakończeniu tego procesu wyszukaj i kliknij dwukrotnie plik
   Setup.exe
   .
 3. Kliknij pozycję
  Instaluj
  Symantec Endpoint Protection
  .
 4. Kontynuuj instalację, akceptując warunki umowy licencyjnej i potwierdzając wszystkie domyślne komunikaty, a następnie kliknij przycisk
  Instaluj
  .
 5. Na ekranie
  Kreator konfiguracji serwera zarządzania – zapraszamy!
  kliknij pozycję
  Domyślna konfiguracja
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Aby spersonalizować instalację, np. do obsługi bazy danych SQL Server, kliknij pozycję
  Niestandardowa konfiguracja
  .
 6. Wypełnij wymagane pola, aby utworzyć konto administratora systemu, podając także adres e-mail, pod który program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  będzie wysyłać powiadomienia, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Aby odbierać powiadomienia i wiadomości z łączem do resetowania hasła z serwera zarządzania, należy skonfigurować serwer poczty e-mail. Można także podać określone informacje o serwerze poczty e-mail, a następnie kliknąć pozycję
  Wyślij testową wiadomość e-mail
  . Aby kontynuować, należy potwierdzić, czy testowa wiadomość e-mail została odebrana.
 7. Wybierz spośród poniższych opcji, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  :
  • Określ, czy chcesz uruchomiać usługę LiveUpdate po zakończeniu instalacji. Firma Symantec zaleca uruchomienie usługi LiveUpdate w trakcie instalacji. (wersja 14.3 MPx i wcześniejsze)
  • Określ, czy firma Symantec będzie mogła pobierać dane od klientów.
  • Informacje o partnerach, o ile ma to zastosowanie w przypadku używanej licencji.
  Proces ten może zająć trochę czasu.
 8. Na ekranie
  Konfiguracja ukończona
  kliknij przycisk
  Zakończ
  , aby uruchomić program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 9. Na ekranie logowania do programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  wpisz nazwę użytkownika i hasło utworzone w kroku 6, potwierdzając, że logowanie się jest możliwe.
  Domyślną nazwą użytkownika jest
  admin
  .
Chociaż w przypadku środowiska z 500 lub mniejszą liczbą klientów nie powinna być wymagana baza danych SQL Server, więcej informacji można znaleźć w następującym artykule: Instalowanie programu Symantec Endpoint Protection Manager z niestandardową konfiguracją
W wersji 14.1 lub nowszych, istnieje możliwość zarejestrowania Symantec Endpoint Protection Manager z konsoli w chmurze Symantec Endpoint Protection. Domenę Symantec Endpoint Protection Manager można zarejestrować w dowolnym momencie po zakończeniu instalacji. Zobacz: Rejestracja domeny w konsoli w chmurze za pomocą konsoli Symantec Endpoint Protection Manager
Krok 3: Aktywuj licencję i dodaj grupę
Po zalogowaniu się do programu Symantec Endpoint Protection Manager wyświetli się ekran
Wprowadzenie
wraz z łączami do typowych zadań. W miejscu tym można na przykład aktywować licencję lub wdrożyć klienty programu Symantec Endpoint Protection.
Aby otworzyć ten ekran w dowolnej chwili, kliknij pozycję
Pomoc
>
Strona powitalna
w prawym górnym rogu ekranu Symantec Endpoint Protection Manager. Aby obejrzeć przewodniki wideo dotyczące innych typowych zadań w programie Symantec Endpoint Protection Manager, kliknij pozycję
Samouczek produktu
.
Aby aktywować licencję produktu:
 1. Na ekranie
  Wprowadzenie
  , w sekcji
  Stan licencji
  , kliknij pozycję
  Aktywuj produkt
  .
 2. Aby zainstalować licencję, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, korzystając z numeru seryjnego lub pliku licencji .SLF dołączonego do wiadomości potwierdzającej realizację zlecenia.
W celu dodania grupy dla klientów:
Firma Symantec zaleca utworzenie osobnych folderów dla komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz serwerów.
 1. W lewym okienku programu Symantec Endpoint Protection Manager kliknij pozycję
  Klienty
  .
 2. W sekcji
  Klienty
  kliknij pozycję
  Moja firma
  .
 3. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj grupę
  .
 4. W oknie dialogowym
  Dodawanie grupy dla mojej firmy
  wpisz nazwę grupy i jej opis, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
Następnie można skonfigurować ustawienia grupy, takie jak dziedziczenie zasad.
Krok 4: Zainstaluj klienty programu Symantec Endpoint Protection Manager
Przed przystąpieniem do instalowania klientów za pomocą programu Symantec Endpoint Protection Manager należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
 • Upewnić się, że możliwy jest dostęp do komputerów za pośrednictwem sieci.
 • Należy upewnić się, że dostępne są uprawnienia administratora na komputerach, na których wdrażane jest oprogramowanie.
W przypadku niezarządzanych instalacji klienckich zobacz: Instalowanie niezarządzanego klienta dla systemu Windows
 1. W lewym okienku programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  kliknij pozycję
  Klienty
  .
 2. W obszarze
  Klienty
  wybierz wcześniej utworzoną grupę.
 3. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Instaluj klienta
  .
 4. W panelu
  Kreator wdrażania klientów – Zapraszamy!
  kliknij pozycję
  Wdrożenie nowego pakietu
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 5. Z listy rozwijanej
  Instaluj pakiety
  wybierz system operacyjny odpowiadający systemowi komputerów klienckich.
 6. Wybierz następujące opcje, kierując się systemem operacyjnym wskazanym w poprzednim kroku.
 7. Kliknij pozycję
  Zdalne wypychanie
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 8. W karcie
  Przeglądaj sieć
  przejdź do grupy roboczej lub domeny i wybierz komputery, na których będzie instalowany klient programu
  Symantec Endpoint Protection
  . Po wybraniu komputerów kliknij opcję
  >>
  , aby dodać je do prawego okienka.
 9. Po dodaniu żądanych komputerów kliknij przycisk
  Dalej
  .
 10. Kliknij przycisk
  Wyślij
  , aby rozpocząć proces.
  Po zakończeniu instalacji wyświetli się okno
  Zestawienie wdrażania
  z wynikami operacji wypychania.
 11. Kliknij przycisk
  Dalej
  , a następnie kliknij przycisk
  Zakończ
  , aby zakończyć pracę z kreatorem.
  Okno to stanowi potwierdzenie, że pliki instalacyjne zostały pomyślnie skopiowane.
 12. Aby potwierdzić, że klient został prawidłowo zainstalowany, należy sprawdzić, czy istnieje w grupie klientów dodanej w okienku
  Klienty
  .
Krok 5: Upewnij się, że zainstalowane są najnowsze definicje
 1. W lewym okienku programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  kliknij pozycję
  Strona główna
  .
 2. W oknie
  Stan systemu końcowego
  , w sekcji
  Definicje systemu Windows
  , porównaj ze sobą daty
  Najnowsze na serwerze zarządzania
  oraz
  Najnowsze z firmy Symantec
  .
 3. Jeżeli daty nie są identyczne, kliknij
  Pomoc
  >
  Strona wprowadzenia
  , kliknij polecenie
  Uruchom usługę LiveUpdate
  , a następnie kliknij przycisk
  Pobierz
  .
Krok 6: Sprawdź ustawienia kopii zapasowej bazy danych
 1. W lewym okienku programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  kliknij pozycje
  Administrator
  >
  Serwery
  .
 2. W obszarze
  Serwery
  kliknij pozycję
  Lokacja lokalna (moja lokacja)
  >
  SQLEXPRESSSYMC
  .
  W przypadku wersji 14.3 MPx i wcześniejszych kliknij
  localhost
  .
 3. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Edytuj właściwości bazy danych
  .
 4. Na karcie
  Ustawienia kopii zapasowej
  wprowadź konieczne zmiany i kliknij przycisk
  OK
  .
  Domyślnie kopia zapasowa jest zapisywana raz na tydzień.
  Zrzut ekranu przedstawiający, w którym miejscu w programie SEPM można odnaleźć ustawienia kopii zapasowej bazy danych.
Załącznik A: Dodatkowe zasoby i podręczniki