Wprowadzanie elementu losowego do równoczesnego pobierania składników oprogramowania — informacje

Serwer
program Symantec Endpoint Protection Manager
obsługuje wprowadzanie losowości do równoczesnego pobierania przez klientów składników oprogramowania z domyślnego serwera zarządzania lub dostawcy aktualizacji grupy. Obsługuje również losowe pobieranie przez klientów składników z serwera LiveUpdate. Działania losowe zmniejszają szczytowe natężenie ruchu w sieci i są domyślnie włączone.
Funkcję działań losowych można włączyć lub wyłączyć. Ustawienie to jest domyślnie włączone. Można także skonfigurować okno działań losowych. Serwer zarządzania używa okna działań losowych w celu wprowadzenia elementu losowego do harmonogramu pobierania składników oprogramowania. Zazwyczaj nie należy zmieniać domyślnych ustawień działań losowych.
W niektórych przypadkach może być jednak konieczne zwiększenie wartości okna działań losowych. Na przykład klient Symantec Endpoint Protection może być uruchomiony na wielu maszynach wirtualnych na tym samym komputerze fizycznym, na którym uruchomiony jest serwer zarządzania. Wyższa wartość ustawienia działań losowych poprawia wydajność serwera, lecz opóźnia aktualizacje składników oprogramowania na maszynach wirtualnych.
Okno działań losowych można również zwiększyć, jeśli z pojedynczym serwerem zarządzania łączy się wiele fizycznych komputerów klienckich. W ogólności, im więcej klientów przypada na jeden serwer, tym wyższą wartość powinno mieć okno działań losowych. Wyższa wartość ustawienia działań losowych obniża szczytowe obciążenie serwera, lecz opóźnia aktualizacje składników oprogramowania na komputerach klienckich.
W przypadku, gdy klientów jest niewielu i pożądane jest szybkie dostarczanie aktualizacji, można ustawić niższą wartość okna działań losowych. Niższa wartość działań losowych zwiększa szczytowe obciążenie serwera, lecz zapewnia szybsze dostarczanie aktualizacji do komputerów klienckich.
W przypadku pobierania składników oprogramowania z domyślnego serwera zarządzania lub z dostawcy aktualizacji grupy ustawienia działań losowych należy skonfigurować w oknie dialogowym
Ustawienia komunikacji
wybranej grupy. Ustawienia te nie wchodzą w skład zasady ustawień usługi LiveUpdate.
W przypadku pobierania przez klientów składników z serwera LiveUpdate ustawienia działań losowych należy skonfigurować w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate.