Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager

Podczas konfigurowania serwera zarządzania do pobierania składników oprogramowania za pomocą usługi LiveUpdate należy podjąć wiele decyzji. Gdy pobierane są składniki do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
, pobierana jest zawartość dla wszystkich serwerów zarządzania w danej lokalizacji.
Decyzje dotyczące pobierania treści
Decyzje dotyczące pobierania składników oprogramowania
Decyzja
Opis
Który serwer LiveUpdate ma dostarczać składniki oprogramowania do lokacji?
Można określić zewnętrzny serwer LiveUpdate firmy Symantec (zalecane) lub co najmniej jeden wewnętrzny serwer LiveUpdate, który został wcześniej zainstalowany i skonfigurowany.
Serwera
program Symantec Endpoint Protection Manager
i wewnętrznego serwera LiveUpdate nie należy instalować na tym samym komputerze sprzętowym lub wirtualnym. Instalacja na tym samym komputerze może skutkować poważnymi problemami z wydajnością serwerów.
W razie użycia wewnętrznych serwerów LiveUpdate można dodać publiczny serwer LiveUpdate firmy Symantec jako ostatni wpis. Jeśli klienty nie mogą połączyć się z żadnym z serwerów z listy, nadal mogą pobrać aktualizacje z serwera LiveUpdate firmy Symantec.
Aby kontynuować korzystanie z wewnętrznego serwera usługi LiveUpdate, należy przeprowadzić uaktualnienie do najnowszej wersji narzędzia LiveUpdate Administrator.
Ile wersji składników oprogramowania powinno być przechowywanych w lokacji?
W wersji 12.1.6 i nowszych wersjach, na serwerze zarządzania znajduje się tylko najnowszy pełny pakiet składnika oprogramowania oraz pakiety przyrostowe tylu wersji, ile określi użytkownik. Takie rozwiązanie pozwala oszczędzić miejsce na dysku serwera potrzebne do przechowywania wielu wersji składników oprogramowania.
Liczbę wersji przechowywanych na serwerze określa liczba klientów wybrana podczas instalacji programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
W przypadku każdego typu składnika oprogramowania usługi LiveUpdate domyślne wartości są następujące:
Dla wersji 14:
 • Jeżeli nie zaznaczysz pola wyboru
  Serwer zarządzania może obsłużyć poniżej 500 klientów
  , program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  będzie przechowywał 21 wersji.
 • Jeżeli zaznaczysz pole wyboru
  Serwer zarządzania może obsłużyć poniżej 500 klientów
  , program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  będzie przechowywał 90 wersji.
W przypadku wersji 12.1.6 lub w przypadku uaktualnień do wersji 14:
 • W razie wybrania mniej niż 100 klientów program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  przechowuje 12 wersji.
 • W razie wybrania od 100 do 500 klientów program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  przechowuje 21 wersji.
 • W razie wybrania od 500 do 1,000 klientów program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  przechowuje 42 wersji.
 • W razie wybrania ponad 1000 klientów program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  przechowuje 90 wersji.
W większości przypadków podczas uaktualniania instalacja zwiększa liczbę wersji, aby zachować zgodność z tymi nowymi wartościami domyślnymi. Takie zwiększenie liczby wersji obywa się wtedy, gdy liczba wersji sprzed uaktualnienia jest mniejsza niż nowa minimalna wartość domyślna wynikająca z powyższych kryteriów.
Jak często lokacja ma sprawdzać dostępność aktualizacji składników oprogramowania usługi LiveUpdate?
Zalecane jest stosowanie domyślnego harmonogramu uruchamiania usługi LiveUpdate na serwerze
program Symantec Endpoint Protection Manager
co cztery godziny.
Do jakich systemów operacyjnych jest pobierana treść?
Usługa LiveUpdate pobiera składniki oprogramowania tylko do konkretnych systemów operacyjnych.
Jakie typy składników oprogramowania mają być pobierane do lokalizacji, a jakie do klientów?
Należy się upewnić, że do danej lokacji pobierane są wszystkie składniki oprogramowania określone w zasadach składników oprogramowania usługi LiveUpdate zastosowanych dla klientów.
Jakie języki aktualizacji produktów mają być pobierane?
To ustawienie dotyczy tylko aktualizacji produktów. Aktualizacje składników oprogramowania są pobierane automatycznie we wszystkich językach.
Jaki rozmiar definicji ma być pobierany?
Klienty standardowe i wbudowane/VDI w wersji 14 wykorzystują zestawy definicji o zredukowanym rozmiarze (tylko najnowsze), które są obsługiwane przez serwer cloud. Skanowania na tych klientach automatycznie wykorzystują rozszerzony zestaw definicji z serwera w chmurze.
Wersja 14 zawiera również klienta ciemnej sieci, który pobiera pełen zestaw definicji.
Klienci wbudowani/VDI wymagają starszej wersji treści o zmniejszonym rozmiarze.
Serwer zarządzania musi pobierać prawidłowe treści dla typó klientów w danej sieci. Jeżeli serwer zarządzania nie pobiera treści wymaganych przez zainstalowanych klientów, klienty nie mogą uzyskać aktualizacji z serwera zarządzania.
Czy należy testować aktualizacje mechanizmu zanim zostaną opublikowane?
W przypadku dużych organizacji należy przetestować nowe aktualizacje mechanizmów i definicje zanim zostaną one wprowadzone na wszystkich komputerach klienckich. Nowe aktualizacje mechanizmu warto testować bez generowania dodatkowych zakłóceń i przestojów.
Pobieranie składników oprogramowania z serwera usługi LiveUpdate do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
Gdy pobierane są składniki do serwera zarządzania, pobierana jest zawartość dla wszystkich serwerów zarządzania w danej lokalizacji.
 1. Aby skonfigurować lokację do pobierania składników oprogramowania:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  >
  Serwery
  .
 3. W obszarze
  Serwery
  kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję
  Lokacja lokalna
  , a następnie kliknij polecenie
  Edytuj właściwości lokacji
  .
 4. Na karcie
  LiveUpdate
  dokonaj wyboru spośród dostępnych opcji.
 5. W obszarze
  Serwery źródłowe usługi LiveUpdate
  kliknij pozycję
  Edytuj źródłowe serwery
  , a następnie sprawdź bieżący serwer LiveUpdate używany do aktualizowania serwera zarządzania. Domyślnie serwerem tym jest serwer LiveUpdate firmy Symantec. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby używać istniejącego serwera źródłowego usługi LiveUpdate, kliknij przycisk
   OK
   .
  • Aby używać wewnętrznego serwera usługi LiveUpdate, kliknij pozycję
   Użyj określonego wewnętrznego serwera LiveUpdate
   , a następnie kliknij pozycję
   Dodaj
   .
  W przypadku wybrania opcji
  Użyj określonego wewnętrznego serwera LiveUpdate
  , w oknie dialogowym
  Dodaj serwer LiveUpdate
  wypełnij pola, podając informacje identyfikujące serwer LiveUpdate, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
  Można dodać więcej niż jeden serwer do celów przełączania awaryjnego. W przypadku awarii jednego z serwerów usługę zapewnia inny serwer. Można również dodać publiczny serwer LiveUpdate firmy Symantec jako ostatni serwer na liście. W takim przypadku należy podać adres URL publicznego serwera
  http://liveupdate.symantecliveupdate.com
  .
  W razie stosowania serwera UNC usługa LiveUpdate wymaga podawania domeny lub grupy roboczej jako części nazwy użytkownika.
  Jeśli komputer znajduje się w domenie, użyj formatu
  nazwa_domeny
  \
  nazwa_użytkownika
  .
  Jeśli komputer znajduje się w grupie roboczej, użyj formatu
  nazwa_komputera
  \
  nazwa_użytkownika
  .
  W oknie dialogowym
  Serwery LiveUpdate
  kliknij przycisk
  OK
  .
 6. W obszarze
  Zarządzanie miejscem na dysku dla pobieranych plików
  wpisz liczbę przechowywanych wersji składników oprogramowania.
 7. W polu grupy
  Harmonogram pobierania
  kliknij pozycję
  Edytuj harmonogram
  , aby skonfigurować opcje częstotliwości sprawdzania dostępności aktualizacji przez serwer. Kliknij przycisk
  OK
  .
 8. W obszarze
  Platformy do pobrania
  kliknij pozycję
  Zmień platformy
  , a następnie sprawdź listę platform. Usuń zaznaczenie platform, dla których nie chcesz pobierać składników oprogramowania.
 9. W obszarze
  Typy składników oprogramowania do pobrania
  sprawdź listę typów aktualizacji, które są pobierane.
  Aby dodać lub usunąć typ aktualizacji, kliknij pozycję
  Zmień wybór
  , zmodyfikuj listę, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
  Lista powinna odpowiadać liście typów składników oprogramowania uwzględnionych w zasadzie składników oprogramowania usługi LiveUpdate komputerów klienckich.
 10. W obszarze
  Zawartość do pobrania dla typów klienta
  można zdecydować, czy pobierać i przechowywać treści dla klientów standardowych i wbudowanych/VID, czy dla klientów ciemnej sieci. Należy również pobrać i przechowywać treści o zmniejszonym i standardowym rozmiarze, jeżeli w sieci działają klienty w wersji 12.1.x.
  Konieczne jest pobranie prawidłowych treści dla typów klientów w danej sieci. Jeżeli nie pobrano treści wymaganych przez zainstalowanych klientów, klienci nie mogą uzyskać aktualizacji z serwera zarządzania.
  Aby zmodyfikować ustawienie, kliknij pozycję
  Zmień wybór
  , zmodyfikuj ustawienie, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 11. W obszarze
  Języki do pobrania
  sprawdź listę języków dla typów aktualizacji, które są pobierane.
  Aby dodać lub usunąć język, kliknij pozycję
  Zmień wybór
  , zmodyfikuj listę, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 12. Kliknij przycisk
  OK
  , aby zapisać ustawienia, a następnie zamknij okno.