Zarządzanie komputerami klienckimi

Zadania zarządzania komputerami klienckimi
Zadanie
Opis
Sprawdzenie, czy w na komputerach zainstalowane jest oprogramowanie klienckie
Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania
Ikony stanu klienta można sprawdzić w konsoli zarządzania i na kliencie. Ikona stanu wskazuje, czy klient i serwer komunikują się ze sobą.
Na komputerze może być zainstalowane oprogramowanie klienckie, ale jest to klient niezarządzany. Nie można zarządzać klientem niezarządzanym. Można jednak przekonwertować klienta niezarządzanego na klienta zarządzanego.
Skonfigurowanie połączenia między klientem a serwerem
Po zainstalowaniu oprogramowania klienckiego komputery klienckie automatycznie łączą się z serwerem zarządzania w następnym interwale pulsu. Sposób komunikacji serwera z komputerem klienckim można zmienić.
Możliwe jest rozwiązanie wszelkich problemów z połączeniami.
Sprawdzenie, czy komputery klienckie mają odpowiedni poziom ochrony
Dostosowanie ochrony na komputerach klienckich
W razie potrzeby można dostosować ustawienia systemu ochrony odpowiednio do potrzeb.
Przeniesienie systemów końcowych z jednej grupy do innej w celu zmodyfikowania ochrony (opcjonalnie)
Aby zmienić poziom ochrony komputera klienckiego, można go przenieść do grupy zapewniającej silniejszą lub słabszą ochronę.
Podczas instalowania pakietu instalacyjnego klienta należy określić grupę, w której zostanie umieszczony klient. Klienta można przenieść do innej grupy. Jeśli jednak klient zostanie usunięty lub rozłączony, a następnie ponownie dodany i połączony, klient wróci do oryginalnej grupy. Aby zachować klienta w grupie, do której został ostatnio przeniesiony, należy skonfigurować preferencje ponownego połączenia. Ustawienie te można skonfigurować w oknie dialogowym
Ustawienia komunikacji
na karcie
Klienci
>
Zasady
.
Można także zdecydować, czy użytkownicy mogą sterować funkcjami ochrony komputera (opcjonalnie)
Można określić rodzaj kontroli użytkowników nad ochroną na komputerach klienckich.
Usunięcie oprogramowania klienckiego
Symantec Endpoint Protection
z rozłączonych komputerów (opcjonalnie)
Jeżeli użytkownik rozłączył komputer kliencki i chce użyć licencji na innym komputerze, może odinstalować oprogramowanie klienckie
Symantec Endpoint Protection
. Na klientach zarządzanych, które nie są połączone,
program Symantec Endpoint Protection Manager
usuwa klientów z bazy danych domyślnie po 30 dniach.
Użytkownik może zmienić okres, po którym
program Symantec Endpoint Protection Manager
usuwa klienta z bazy danych. Usunięcie klienta oszczędza również miejsce w bazie danych.