Przełączanie klienta dla systemu Windows między trybem użytkownika i trybem komputera

Klientów dla systemu Windows należy dodać w trybie użytkownika lub trybie komputera, w zależności od żądanego sposobu stosowania zasad do klientów w grupach. Po dodaniu użytkownika lub komputera do grupy przyjmuje on przypisane do niej zasady.
Klient dodawany jest w domyślnym trybie komputera, który ma pierwszeństwo przed trybem użytkownika. Firma Symantec zaleca stosowanie trybu komputera. Klienty dla systemu Linux oraz Mac są instalowane tylko w trybie komputera.
Tryb
Opis
Tryb komputera
Komputer kliencki pobiera zasady z grupy, do której należy komputer. Komputer kliencki jest chroniony przez klienta przy użyciu tych samych zasad, niezależnie od zalogowanego na nim użytkownika. Obowiązuje zasada grupy, do której należy komputer. Tryb komputera jest ustawieniem domyślnym. Wiele organizacji konfiguruje większość klientów w trybie komputera. W zależności od środowiska sieciowego konieczne może być skonfigurowanie kilku klientów o specjalnych wymaganiach jako użytkowników.
Nie można przełączyć się z trybu użytkownika w tryb komputera, jeśli nazwa komputera znajduje się już w innej grupie. Przełączenie w tryb komputera powoduje usunięcie nazwy użytkownika klienta z grupy i dodanie nazwy komputera klienta do grupy.
Klienci dodawani w trybie komputera mogą zostać skonfigurowani jako detektory niezarządzanych i wykrywać nieautoryzowane urządzenia.
Tryb użytkownika
Komputer kliencki pobiera zasady z grupy, do której należy użytkownik. Stosowane zasady zmieniają się w zależności od użytkownika zalogowanego na komputerze klienckim. Zasady konfigurowane są dla użytkowników.
W przypadku importowania dotychczasowej struktury grup z serwerów katalogowych Microsoft Active Directory lub LDAP do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
w celu uporządkowania klientów według użytkowników należy skorzystać z trybu użytkownika.
Nie można przełączyć się z trybu komputera w tryb użytkownika, jeśli nazwa logowania użytkownika i nazwa komputera znajdują się już w którejkolwiek grupie. Przełączenie w tryb użytkownika powoduje usunięcie nazwy komputera klienta z grupy. Następnie do grupy dodawana jest nazwa użytkownika klienta.
Podczas instalowania pakietu instalacyjnego klienta należy określić grupę, w której zostanie umieszczony klient. Klienta można później skonfigurować do pracy w trybie użytkownika lub w trybie komputera. Jeśli klient zostanie później usunięty lub rozłączony, a następnie ponownie dodany i połączony, klient wróci do oryginalnej grupy. Można jednak skonfigurować klienta do pozostania w grupie, do której został ostatnio przeniesiony, w trybie użytkownika lub trybie komputera. Na przykład nowy użytkownik może zalogować się na klienta skonfigurowanego w trybie użytkownika. Klient pozostaje wówczas w grupie, w której był poprzedni użytkownik.
Ustawienia można skonfigurować, klikając pozycję
Klienty
>
Zasady
, a następnie
Ustawienia komunikacji
.
 1. Aby przełączyć klienta dla systemu Windows między trybem użytkownika i trybem komputera
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  .
 3. Na stronie
  Klienty
  , w obszarze
  Klienty
  wybierz grupę zawierającą użytkownika lub komputer.
 4. Na karcie
  Klienty
  kliknij prawym przyciskiem myszy komputer lub nazwę użytkownika w tabeli, a następnie wybierz albo polecenie
  Przełącz na tryb komputera
  albo polecenie
  Przełącz na tryb użytkownika
  .
  Ustawienie trybu jest odpowiednio zmieniane, więc zawsze wyświetlane jest tylko jedno albo drugie polecenie. Informacje w tabeli zostaną odświeżone zgodnie z nowym ustawieniem.