Konfigurowanie ustawień komunikacji dla lokalizacji

Domyślnie ustawienia komunikacji między serwerem zarządzania a klientem należy skonfigurować na poziomie grupy. Ustawienia te można jednak także skonfigurować dla poszczególnych lokalizacji w grupie. Na przykład można użyć odrębnego serwera zarządzania dla lokalizacji, w której komputery klienckie łączą się przez sieć VPN. Można też zminimalizować liczbę klientów jednocześnie łączących się z serwerem zarządzania, określając różne wartości interwału pulsu dla poszczególnych lokalizacji.
Można skonfigurować następujące ustawienia komunikacji dla lokalizacji:
 • Tryb kontroli klientów.
 • Używana przez klienty lista serwerów zarządzania.
 • Tryb pobierania klientów.
 • Włączenie lub wyłączenie zbierania listy wszystkich aplikacji używanych na komputerach klienckich i jej przesyłania do serwera zarządzania.
 • Interwał pulsu określający częstotliwość pobierania składników przez klienty.
 • Losowość pobierania składników oprogramowania z domyślnego serwera zarządzania albo dostawcy aktualizacji grupy.
Tylko niektóre z tych ustawień można skonfigurować dla klientów z systemem Mac.
 1. Aby skonfigurować ustawienia komunikacji dla lokalizacji:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Klienty
  .
 3. Na stronie
  Klienty
  wybierz żądaną grupę.
 4. Na karcie
  Zasady
  , w obszarze
  Zasady i ustawienia specyficzne dla lokalizacji
  rozwiń pozycję
  Ustawienia specyficzne dla lokalizacji
  pod wybraną lokalizacją.
 5. Na prawo od pozycji
  Ustawienia komunikacji
  kliknij pozycję
  Zadania
  , a następnie wyczyść pozycję
  Użyj ustawień komunikacji grupy
  .
 6. Kliknij ponownie pozycję
  Zadania
  , a następnie kliknij pozycję
  Edytuj ustawienia
  .
 7. W oknie dialogowym
  Ustawienia komunikacji dla
  nazwa lokalizacji
  zmień ustawienia tylko określonej lokalizacji.
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .