Aktualizowanie zasad i treści w kliencie w trybie wypychania lub ściągania

Wybór trybu ściągania lub wypychania w przypadku określania połączenia między programem
program Symantec Endpoint Protection Manager
i klientami
Podczas konfigurowania zasad na serwerze zarządzania należy pobrać zaktualizowane zasady na komputery klienckie. Komputery klienckie można skonfigurować w konsoli do stosowania jednej z następujących metod aktualizacji:
Tryb ściągania
Komputer kliencki łączy się z serwerem zarządzania w równych odstępach czasu, w zależności od ustawionej częstotliwości pulsu. Po połączeniu komputer kliencki sprawdza stan serwera zarządzania.
Tryb wypychania
Komputer kliencki ustanawia stałe połączenie HTTP z serwerem zarządzania. Serwer zarządzania natychmiast informuje komputer kliencki o zmianach swojego stanu.
W każdym z trybów komputer kliencki podejmuje odpowiednie działanie na podstawie zmiany stanu serwera zarządzania. Ze względu na konieczność stałego połączenia, tryb wypychania wymaga dużej przepustowości sieci. Komputery klienckie skonfigurowane do trybu ściągania wymagają mniejszej przepustowości.
Protokół pulsu określa częstotliwość przekazywania danych (takich jak wpisy dzienników) i pobierania zasad przez komputery klienckie. Pierwszy puls następuje natychmiast po uruchomieniu klienta. Następne wystąpienie pulsu zależy od ustawionej częstotliwości pulsu.
Częstotliwość pulsu to kluczowy czynnik dla liczby klientów, którą może obsłużyć każdy serwer
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Jeśli ustawiona zostanie częstotliwość pulsu równa 30 minut lub mniej, ograniczy ona liczbę klientów, którą może obsłużyć serwer
program Symantec Endpoint Protection Manager
. We wdrożeniach liczących 1000 i więcej klientów firma Symantec zaleca ustawienie najniższej możliwej częstotliwości pulsu. Firma Symantec zaleca użycie najdłuższego interwału spełniającego wymogi firmy dotyczące zabezpieczeń. Aby aktualizować zasady i zbierać dzienniki na przykład codziennie, można ustawić częstotliwość pulsu równą 24 godziny. Oceń konfigurację, sprzęt i architekturę sieci niezbędne dla danego środowiska sieciowego.
Można również ręcznie zaktualizować zasady na komputerze klienckim.
Konfigurowanie trybu wypychania lub ściągania dla grupy
Można określić, czy serwer
program Symantec Endpoint Protection Manager
ma wypychać zasadę do klientów, czy też klienty mają ściągać zasadę z serwera
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Trybem domyślnym jest tryb wypychania. W razie wybrania trybu ściągania klienty domyślnie łączą się z serwerem zarządzania co 5 minut, ale można zmienić ten domyślny interwał pulsu.
Tryb można ustawić dla grupy lub lokalizacji.
W przypadku wersji 12.1.6.6 lub starszych jeśli zarządzasz ponad 100 klientami, a program
program Symantec Endpoint Protection Manager
jest zainstalowany w systemie operacyjnym dla komputerów stacjonarnych, zalecamy używanie trybu ściągania. Z uwagi na fakt, że systemy operacyjne dla komputerów stacjonarnych obsługują ograniczoną liczbę połączeń jednoczesnych, tryb wypychania może w krótkim czasie przeciążyć dostępne połączenia.
 1. Aby skonfigurować tryb wypychania lub ściągania dla grupy, w konsoli kliknij pozycję
  Klienty
  .
 2. Na stronie
  Klienty
  wybierz grupę, dla której chcesz określić tryb wypychania albo ściągania zasad.
 3. Kliknij pozycję
  Zasady
  .
 4. Usuń zaznaczenie pozycji
  Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „
  nazwa grupy
  .
 5. W sekcji
  Zasady i ustawienia niezależne od lokalizacji
  , w obszarze
  Ustawienia
  kliknij opcję
  Ustawienia komunikacji
  .
 6. W oknie dialogowym
  Ustawienia komunikacji dla
  nazwa grupy
  , w obszarze
  Pobieranie
  , upewnij się, że zaznaczona jest pozycja
  Pobierz zasady i składniki oprogramowania z serwera zarządzania
  .
 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję
   Tryb wypychania
   .
  • Kliknij opcję
   Tryb ściągania
   i w obszarze
   Interwał pulsu
   ustaw liczbę minut lub godzin.
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .
 9. Aby określić tryb wypychania lub tryb ściągania dla lokalizacji, w konsoli kliknij pozycję
  Klienty
  .
 10. Na stronie
  Klienty
  wybierz grupę, dla której chcesz określić tryb wypychania albo ściągania zasad.
 11. Kliknij pozycję
  Zasady
  .
 12. Usuń zaznaczenie pozycji
  Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „
  nazwa grupy
  .
 13. W sekcji
  Zasady i ustawienia specyficzne dla lokalizacji
  , w obszarze
  Zasady specyficzne dla lokalizacji
  tej lokalizacji, którą chcesz zmodyfikować, rozwiń węzeł
  Ustawienia specyficzne dla lokalizacji
  .
 14. W obszarze
  Ustawienia specyficzne dla lokalizacji
  , na prawo od pozycji
  Ustawienia komunikacji
  kliknij opcję
  Zadania
  , a następnie usuń zaznaczenie opcji
  Użyj ustawień komunikacji grupy
  .
 15. Po prawej stronie opcji
  Ustawienia komunikacji`
  kliknij opcję
  Lokalnie - Wypychanie
  lub (
  Lokalnie - Ściąganie
  ).
 16. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję
   Tryb wypychania
   .
  • Kliknij opcję
   Tryb ściągania
   i w obszarze
   Interwał pulsu
   ustaw liczbę minut lub godzin.
 17. Kliknij przycisk
  OK
  .