Używanie numeru seryjnego zasady do sprawdzania komunikacji klient-serwer

Aby sprawdzić, czy serwer i klient komunikują się, należy sprawdzić numer seryjny zasad w konsoli i na kliencie. Jeżeli klient komunikuje się z serwerem zarządzania i otrzymuje regularnie aktualizacje zasad, numery seryjne powinny być jednakowe.
Jeżeli numery seryjne zasad różnią się, można przeprowadzić ręczną aktualizację zasad na komputerze klienckim i sprawdzić dzienniki rozwiązywania problemów.
 1. Opcja 1:
  Aby wyświetlić numer seryjny zasad w konsoli, kliknij w konsoli pozycję
  Klienci
  .
 2. W obszarze
  Klienci
  wybierz odpowiednią grupę.
  Numer seryjny i data zasady są wyświetlane w prawym dolnym narożniku okna programu.
  Numer seryjny i data zasady są wyświetlane także u dołu listy szczegółów na karcie
  Szczegóły
  .
 3. Opcja 2:
  Aby wyświetlić numer seryjny zasady na komputerze klienckim, na komputerze klienckim kliknij na kliencie pozycję
  Pomoc > Rozwiązywanie problemów
  .
  Sprawdź numer seryjny zasady na karcie
  Zarządzanie
  .
  Numer seryjny powinien zgadzać się z numerem seryjnym w konsoli dla grupy, w której znajduje się komputer kliencki.