Weryfikowanie połączenia serwera zarządzania z bazą danych

Serwer zarządzania może nie komunikować się prawidłowo z bazą danych. Należy się upewnić, że baza danych jest uruchomiona, a następnie przetestować połączenie między serwerem a bazą danych.
Weryfikowanie połączenia z bazą danych
Typ bazy danych
Należy wykonać następujące kroki:
Baza danych programu Microsoft SQL Server Express (od wersji 14.3 RU1)
 • Sprawdź, czy usługa SQL Server Express jest uruchomiona i czy proces sqlserver.exe nasłuchuje na porcie TCP 2638.
 • Przetestować połączenie mechanizmu ODBC.
Wbudowana baza danych Sybase (wersja 14.3 MP1 i wcześniejsze)
 • Sprawdzić, czy uruchomiona jest usługa Symantec Embedded Database, a proces dbsrv9.exe nasłuchuje na porcie TCP 2638.
 • Przetestować połączenie mechanizmu ODBC.
Zdalna baza danych programu Microsoft SQL Server
 • Upewnić się, że podczas instalowania i konfigurowania programu Symantec Endpoint Protection Manager zostało określone nazwane wystąpienie.
 • Upewnić się, że serwer SQL jest uruchomiony i prawidłowo skonfigurowany.
 • Upewnić się, że połączenie sieciowe między serwerem zarządzania i bazą danych SQL jest prawidłowe.
 • Przetestować połączenie mechanizmu ODBC.
Aby zweryfikować komunikację z bazą danych programu Microsoft SQL Server Express:
 1. W menu
  Start
  rozwiń
  Microsoft SQL Server 2017
  i kliknij pozycję
  SQL Server 2017 Configuration Manager
  .
 2. W oknie dialogowym
  SQL Server Configuration Manager
  rozwiń
  Konfiguracja sieciowa serwera SQL
  i wybierz
  Protokoły dla wystąpienia programu SQLEXPRESS
  .
  Pole
  TCP/IP
  należy ustawić na
  Włączone
  .
 3. Kliknij prawym przyciskiem
  TCP/IP
  , a następnie kliknij polecenie
  Właściwości
  .
 4. Na karcie Adresy IP przewiń w dół do kategorii
  IPAll
  ; w polu
  Port TCP
  wyświetlany jest numer portu, domyślnie 2638.
Aby sprawdzić komunikację z wbudowaną bazą danych:
 1. Na serwerze zarządzania komputera kliknij przycisk
  Start > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne
  .
 2. W oknie dialogowym
  Narzędzia administracyjne
  dwukrotnie kliknij pozycję
  Źródła danych (ODBC)
  .
 3. W oknie dialogowym
  Administrator źródeł danych ODBC
  kliknij kartę
  Systemowe DSN
  .
 4. Na karcie
  Systemowe DSN
  dwukrotnie kliknij pozycję
  SymantecEndpointSecurityDSN
  .
 5. Na karcie
  ODBC
  upewnij się, że nazwa listy rozwijanej Nazwa źródła danych to
  SymantecEndpointSecurityDSN
  i wpisz opcjonalny opis.
 6. Kliknij pozycję
  Zaloguj
  .
 7. Na karcie
  Logowanie
  , w polu tekstowym
  Identyfikator użytkownika
  wpisz
  dba
  .
 8. W polu tekstowym
  Hasło
  wpisz hasło bazy danych.
  Jest to hasło bazy danych podane podczas instalowania serwera zarządzania.
 9. Kliknij kartę
  Baza danych
  .
 10. Na karcie
  Baza danych
  w polu tekstowym
  Nazwa serwera
  wpisz:
  \\
  nazwa_serwera
  \
  nazwa_instancji
  Jeśli używasz angielskiej wersji programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , wpisz wartość domyślną,
  sem5
  . W przeciwnym razie pozostaw pole tekstowe Nazwa serwera puste.
 11. Na karcie
  ODBC
  kliknij pozycję
  Testowanie połączenia
  i upewnij się, że test się powiódł.
 12. Kliknij przycisk
  OK
  .
 13. Kliknij przycisk
  OK
  .
Aby zweryfikować komunikację z bazą danych programu Microsoft SQL Server:
 1. Na serwerze zarządzania komputera kliknij przycisk
  Start > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne
  .
 2. W oknie dialogowym
  Narzędzia administracyjne
  dwukrotnie kliknij pozycję
  Źródła danych (ODBC)
  .
 3. W oknie dialogowym
  Administrator źródeł danych ODBC
  kliknij kartę
  Systemowe DSN
  .
 4. Na karcie
  Systemowe DSN
  dwukrotnie kliknij pozycję
  SymantecEndpointSecurityDSN
  .
 5. Na liście rozwijanej
  Serwer
  upewnij się, że wybrany jest prawidłowy serwer i wystąpienie.
 6. Kliknij przycisk
  Dalej
  .
 7. Jako identyfikator logowania wpisz
  sa
  .
 8. W polu tekstowym
  Hasło
  wpisz hasło bazy danych.
  Jest to hasło bazy danych podane podczas instalowania serwera zarządzania.
 9. Kliknij przycisk
  Dalej
  i upewnij się, że wybrano nazwę domyślnej bazy danych
  sem5
  .
 10. Kliknij przycisk
  Dalej
  .
 11. Kliknij przycisk
  Zakończ
  .
 12. Kliknij przycisk
  Testowanie źródła danych
  i upewnij się, że wynik głosi:
  TESTY UKOŃCZONO POMYŚLNIE!