Przywracanie ustawień komunikacji klienta przy użyciu narzędzia SylinkDrop

Plik Sylink.xml zawiera ustawienia komunikacji między klientem a serwerem Symantec Endpoint Protection Manager. Jeśli klienty utraciły łączność z serwerem zarządzania, należy zastąpić stary plik Sylink.xml nowym plikiem Sylink.xml. Narzędzie SylinkDrop automatycznie zamienia plik Sylink.xml na komputerze klienckim na nowy plik Sylink.xml.
Plik Sylink.xml można również zastąpić, ponownie wdrażając pakiet instalacyjny klienta. Tej metody należy używać w przypadku dużej liczby komputerów, komputerów trudno dostępnych fizycznie lub komputerów wymagających dostępu administracyjnego.
Po uruchomieniu narzędzia SylinkDrop można wykonać również następujące zadania:
 • Migrowanie lub przeniesienie klientów do nowej domeny lub serwera zarządzania.
 • Przywrócić przerwaną komunikację z klientami w przypadku, gdy nie można tego zrobić na serwerze zarządzania.
 • Przeniesienie klienta z jednego serwera do innego, który nie jest partnerem replikacji.
 • Przeniesienie klienta z jednej domeny do innej.
 • Przekonwertować klienta niezarządzanego na klienta zarządzanego.
Można również przy użyciu narzędzia napisać skrypt zmieniający ustawienia komunikacji dla dużej liczby klientów.
 1. Aby przywrócić ustawienia komunikacji klient-serwer przy użyciu narzędzia SylinkDrop dla systemu Windows:
 2. W konsoli wyeksportuj plik komunikacji z grupy, która łączy się z serwerem zarządzania, z którym ma łączyć się komputer kliencki. Plik komunikacji to plik Sylink.xml.
 3. Skopiuj plik komunikacji na komputer kliencki.
  Plik można zapisać w lokalizacji sieciowej, przesłać go pocztą elektroniczną na komputer kliencki lub skopiować na nośnik wymienny.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W pliku pełnej instalacji produktu pobranym z platformy Broadcom Download Center należy znaleźć lokalizację
   Tools\SylinkDrop\SylinkDrop.exe
   .
  • Na komputerze serwera zarządzania należy znaleźć plik
   C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\
   numer.wersji
   \Bin\SylinkDrop.exe
  Narzędzie można uruchomić zdalnie lub zapisać je i uruchomić na komputerze klienckim. Aby uzyskać informacje o opcjach wiersza poleceń, kliknij plik readme znajdujący się w folderze
  \Tools\SylinkDrop
  .
 5. W oknie dialogowym
  Sylink Drop
  kliknij pozycję
  Browse
  (Przeglądaj) i znajdź plik .xml umieszczony w kroku 2 na komputerze klienckim.
 6. Kliknij pozycję
  Update Sylink
  (Aktualizuj plik Sylink).
 7. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia, kliknij przycisk
  OK
  .
 8. W oknie dialogowym
  Sylink Drop
  kliknij przycisk
  Exit
  (Zakończ).