Dostosowywanie ustawień programu Shared Insight Cache

Po zainstalowaniu programu Shared Insight Cache można dostosować jego ustawienia w pliku konfiguracji.
Plik konfiguracji to plik XML zgodny ze standardami konfiguracji aplikacji środowiska .NET Framework. Program Shared Insight Cache nie zostaje uruchomiony w przypadku nieprawidłowej konfiguracji, na przykład użycia nieprawidłowego pliku XML, nieprawidłowych typów wartości lub braku wymaganych wartości.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz:
Następująca tabela przedstawia opcje, które można skonfigurować.
Opcje konfiguracji programu Shared Insight Cache
Opcja i wartość domyślna
Opis i komentarze
Port nasłuchu usługi pamięci podręcznej
Domyślna wartość to 9005.
Port, na którym usługa prowadzi nasłuch. Port nasłuchu jest używany przez klienty do wysyłania wyników skanowania plików oraz żądań w celu określenia, czy klient ma skanować plik.
Jeśli zakres portów jest inny niż 0–65535, usługa nie jest uruchamiana.
Usługa nie jest uruchamiana, jeśli nie może prowadzić nasłuchu na określonym porcie.
<endpoint address="http://localhost:9005/1"
Domyślnie serwer Shared Insight Cache nasłuchuje na wszystkich adresach IP. Aby skonfigurować nasłuchujące adresy IP dla usług HTTP lub HTTPS należy użyć programu Netsh.exe. Serwer Shared Insight Cache nasłuchuje na adresach IP określonych na liście adresów IP nasłuchu zmodyfikowanej za pomocą tych narzędzi.
Program Netsh.exe wchodzi w skład systemu Windows Server 2008.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz:
Stan portu nasłuchu usługi
Domyślna wartość to 9006.
Port używany przez serwer do komunikowania stanu o serwerze. Port nasłuchu stanu używa interfejsu opartego na SOAP na porcie określonym w sekcji konfiguracji. Interfejs ten zapewnia mechanizm, za pomocą którego administrator może wysyłać kwerendy na temat informacji i stanu serwera buforowania.
Jeśli zakres jest inny niż 0–65535, usługa nie jest uruchamiana.
Usługa nie jest uruchamiana, jeśli nie może prowadzić nasłuchu na określonym porcie.
Liczba głosów
Domyślna wartość to 1.
Liczba klientów, która musi zweryfikować niezainfekowanie pliku, aby program Shared Insight Cache zastosował wyniki.
Wartość musi być równa lub mniejsza od 15. Jeśli wartość jest większa niż 15, serwer stosuje wartość domyślną.
<cache.configuration vote.count="1" />
Rozmiar przeczyszczania
Domyślna wartość to 10.
Wartość procentowa użytej pamięci, która ma być usuwana z pamięci podręcznej, gdy osiągnięty zostanie limit użycia pamięci.
Wartość musi być z przedziału od 10 do 100. Jeśli wartość jest spoza zakresu od 10 do 100, serwer stosuje domyślną wartość.
Firma Symantec zaleca pozostawienie domyślnej wartości ustawienia Rozmiar przeczyszczania.
<prune.size="10" />
Użycie pamięci
Domyślna wartość to 50.
Wartość procentowa rozmiaru pamięci podręcznej, po osiągnięciu której program Shared Insight Cache przeczyszcza pamięć podręczną.
Musi być większa lub równa 10.
<mem.usage="50" />
Plik dziennika
Wartość domyślna to
install_folder
/CacheServer.log
Plik dziennika programu Shared Insight Cache.
<filevalue="CacheServer.log" />
Poziom rejestrowania
Domyślna wartość to BŁĄD.
WSZYSTKO
DEBUGOWANIE
INFORMACJE
OSTRZ
BŁĄD
KRYTYCZNY
WYŁ.
Wartość WYŁ. wskazuje, że program Shared Insight Cache nie rejestruje żadnych komunikatów.
<level value="ERROR" />
Rozmiar dziennika
Domyślna wartość to 10000.
Rozmiar dziennika (w bajtach), po osiągnięciu którego program Shared Insight Cache zamienia dziennik.
<maximumFileSizevalue="10000" />
Kopie zapasowe dziennika
Domyślna wartość to 1.
Liczba zamienionych dzienników, która ma być przechowywana, zanim usunięty zostanie najstarszy dziennik.
Wartość 0 wskazuje, że program Shared Insight Cache nie zachowuje żadnych kopii zapasowych. Wartość ujemna wskazuje, że program Shared Insight Cache zachowuje nieograniczoną liczbę kopii zapasowych.
<maxSizeRollBackupsvalue="1" />
Włącz SSL
Włącz uwierzytelnianie
Domyślnie program Shared Insight Cache jest skonfigurowany bez uwierzytelniania i protokołu SSL. Można go skonfigurować do podstawowego uwierzytelniania z SSL, braku uwierzytelniania z SSL lub podstawowego uwierzytelniania bez SSL.
<webHttpBinding> <bindingname="CacheServerBinding"> <!-- Uncomment the appropriate section to get the desired security. If enabling ssl modify the uri to use https. A cert will also have to be installed and registered for the ip/port. --> <!-- Basic authentication with SSL.--> <security mode="Transport"> <transport clientCredentialType="Basic"/> </security--> <!-- No authentication with SSL.--> <security mode="Transport"> <transport clientCredentialType="None"/> </security--> <!-- Basic authentication with no SSL.--> <security mode="TransportCredentialOnly"> <transport clientCredentialType="Basic"/> </security--> <!-- No authentication with no SSL. DEFAULT --> <securitymode="None"> <transportclientCredentialType="Basic"/> </security> </binding> </webHttpBinding>
 1. Aby dostosować ustawienia programu Shared Insight Cache:
 2. Otwórz następujący plik:
  C:\Program Files (x86)\Symantec\Shared Insight Cache\SharedInsightCacheInstallation.exe.config
  Ścieżka pliku może się różnić w przypadku starszych instalacji.
 3. Dokonaj żądanych modyfikacji.
 4. Zapisz zmiany i zamknij plik.
 5. Ponownie uruchom usługę Shared Insight Cache.
  Musisz ponownie uruchomić usługę Shared Insight Cache, aby zastosować zmiany wszystkich ustawień konfiguracji oprócz poziomu rejestrowania.