Włączanie używania sieciowej usługi Shared Insight Cache:

Domyślnie program Shared Insight Cache do komunikacji z programem
Symantec Endpoint Protection
przez sieć nie używa uwierzytelniania ani protokołu SSL. Jeśli jednak program Shared Insight Cache zostanie skonfigurowany do podstawowego uwierzytelniania z SSL lub podstawowego uwierzytelniania bez SSL, należy określić hasło nazwy użytkownika zapewniającej dostęp do programu Shared Insight Cache.
 1. Aby włączyć używanie sieciowej usługi Shared Insight Cache:
 2. W konsoli programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  otwórz odpowiednią zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware, a następnie kliknij pozycję
  Różne
  .
 3. Na karcie
  Shared Insight Cache
  zaznacz pole
  Program Shared Insight Cache używający sieci
  .
 4. Kliknij pozycję
  Wymagaj SSL
  , jeśli uwierzytelnienie SSL zostało włączone w pliku konfiguracyjnym.
 5. W polu
  Nazwa hosta
  wpisz nazwę hosta programu Shared Insight Cache.
 6. W polu
  Port
  wpisz numer portu programu Shared Insight Cache.
 7. Opcjonalnie, jeśli skonfigurowane zostało uwierzytelnianie dla programu Shared Insight Cache:
  • W polu
   Nazwa użytkownika
   wpisz nazwę użytkownika.
  • Opcjonalnie kliknij pozycję
   Zmień hasło
   , aby zmienić domyślne (puste) hasło na hasło utworzone w celu uwierzytelniania.
   Aby nie używać hasła, pozostaw te pola puste.
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .