Wyświetl kwarantannę

Za pomocą tego okna można zarządzać plikami w kwarantannie.
W wersji językowej systemu operacyjnego komputera klienckiego niektóre znaki w nazwach zagrożeń mogą nie być interpretowane poprawnie. Jeśli system operacyjny nie może zinterpretować znaków, wyświetlane są one w powiadomieniach jako znaki zapytania. Na przykład nazwy niektórych zagrożeń mogą zawierać znaki dwubajtowe. Na komputerach klienckich z systemem operacyjnym w wersji angielskiej znaki te są wyświetlane jako znaki zapytania.
Opcje kwarantanny
Opcja
Opis
Przywróć
Przywraca plik do jego oryginalnej lokalizacji i usuwa go z kwarantanny. Przywróć plik z obszaru Kwarantanny, jeśli uważasz, że został błędnie poddany kwarantannie jako wynik fałszywie dodatni. Czasami lokalizacja, do której powinien zostać przywrócony czysty plik, jest niedostępna. Na przykład zainfekowany załącznik mógł zostać oddzielony od wiadomości e-mail i umieszczony w obszarze kwarantanny. Plik ten powinien zostać zwolniony i umieszczony w lokalizacji określonej przez użytkownika.
Usuń
Usuwa pliki z obszaru kwarantanny. Domyślnie pliki są usuwane automatycznie z obszaru Kwarantanny po 30 dniach, ale administrator może skonfigurować inny okres czasu.
Ponownie przeskanuj wszystko
Ponownie skanuje pliki w Kwarantannie, aby sprawdzić, czy można je wyczyścić, naprawić lub przywrócić. Po aktualizacji definicji na na kliencie, klient również skanuje pliki ponownie.
Eksportuj
Eksportuje listę plików do arkusza lub bazy danych na potrzeby analizy.
Dodaj
Poddaje plik kwarantannie, dzięki czemu jeżeli plik zawiera wirusa lub zagrożenie, nie może zainfekować komputera. Klient może nie być w stanie wykonać predefiniowanego działania w stosunku do zagrożenia wykrytego podczas skanowania. Takie predefiniowane działania obejmują czyszczenie pliku i poddanie go kwarantannie. Jeśli nie można ukończyć wybranego wcześniej działania, klient zarejestruje zdarzenie. Plik można ręcznie zaimportować do Kwarantanny za pomocą klienta
Symantec Endpoint Protection
. Można również skorzystać z odpowiedniego wpisu w dzienniku zagrożeń lub dzienniku skanowania, aby poddać plik kwarantannie później.
Prześlij
Potencjalnie zainfekowany element można przesłać z Kwarantanny do analizy w centrum Symantec Security Response, aby upewnić się, że nie jest zainfekowany. Centrum Symantec Security Response używa również tych danych do zapewnienia ochrony przed nowymi lub powstającymi zagrożeniami.
Opcja wysyłki nie jest dostępna, jeśli administrator wyłączył te typy wysyłek.
Opcje oczyszczania
Usuwa elementy z obszaru kwarantanny po upływie określonego okresu czasu lub przekroczeniu rozmiaru folderu. Można również określić, że klient ma usuwać elementy po przekroczeniu określonego rozmiaru folderu, w którym są przechowywane. Konfiguracja taka zapobiega gromadzeniu się plików, które użytkownik zapomniał usunąć ręcznie.
Administrator może określić parametry, według których elementy mogą pozostawać w obszarze kwarantanny. Pliki zostaną usunięte automatycznie z obszary Kwarantanny, gdy parametry będą spełnione.